Lasteaiast

TALLINNA LIIVAMÄE LASTEAED

Direktor IMBI PAJULA tel. 660 6142

Majandusjuhataja LEILA TALU tel. 660 6101

liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:

Esmaspäev: 8.00 – 10.00

Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07.juuni 1982. aastal.

Lasteaia nimekirjad ja järjekord kajastub Tallinna Haridusameti andmekogus, eesti.ee,  lasteaia personali ja laste andmed EHIS-es.

Lasteaia rahastamine toimub:

  • Linna eelarvelistest vahenditest
  • Lapsevanema poolt kaetavast osast, mis koosneb:
  • Kohatasust
  • Toitlustustasust

Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia juhataja. Aiarühmas 1.9 eurot päev, sõimerühmas 1.7 eurot päev. Kohatasu 61 eurot kuus.
Lasteaias tegutseb hoolekogu, kelle töö aluseks on hoolekogu põhimäärus.
Hoolekogu on alaliselt tegutsev lastevanemate esindajate kogu, kelle ülesanne on aidata kaasa lasteaia tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel. Hoolekogu kontaktid edastab direktor.

Lasteaias on 8 rühma, mis on komplekteeritud lastest 1,5-7 eluaastani.
Sõimerühma suuruseks on 20 last, aiarühmades 24+2 last (osaajaliste lastega koos). Arvestades lastevanemate soovi, töötab majas ka liitrühm, et õed- vennad ja sõbrad saaksid olla ühes rühmas. Rühma suuruseks on 24 last.

Rühmade komplekteerimisel on võetud aluseks põhitõde, et samal arengustaadiumil olevatel lastel on sarnased huvid ja vajadused.
Rühmas töötab 2 õpetajat ja õpetaja abi.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.
Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia aengu- ja õppekava.

Lasteaias on õpetamise aluseks kodulugu ja loodusõpetus.
Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õppetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema.
Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala- ja päeva teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Igal õppeaastal koostatakse lasteaia tegevuskava ja planeeritakse õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, millest lähtuvalt koostatakse rühma tegevuskavad.
Õpetaja ülesandeks on suunata laste iseseisvat tööd, luua valikuvõimalusi meelepärase tegevuse leidmiseks.


OSALEMINE PROJEKTIDES

Keskkonnaalased projektid – Roheline Kool, Suur Taimejaht, Küünlaümbriste- ja patareide jaht

Tervisealased projektid – Koostöö Valge Maja hambaarstidega

Ohutusalased projektid – Tulest Targem, Elektrijänes, Esmaabikoolitus vanemale rühmale

Lasteaia projektid – Personali teatritrupp, rühmade teatritrupid, õpetajate päev lastevanemate ja   Sidepataljoni ajateenijatega,