Lasteaiast

Koduleht on uuendamisel, varsti, varsti uues kuues!

TALLINNA LIIVAMÄE LASTEAED

Direktor IMBI PAJULA tel. 660 6142

Majandusjuhataja LEILA TALU tel. 660 6101

Õppealajuhataja LIIS PAESÜLD tel. 6606142

liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:

Esmaspäev: 8.00 – 10.00

Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07.juuni 1982. aastal.

Lasteaia nimekirjad ja järjekord kajastub Tallinna Haridusameti andmekogus, eesti.ee,  lasteaia personali ja laste andmed EHIS-es.

Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses  Tallinn, kui laps on Tallinna sissekirjutusega. Väljaspoolt Tallinna käivate laste toidupäev on aiarühmas 2 eurot ja sõimerühmas 1,8 eurot päev. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.  Kohatasu 65.88 eurot kuus.
Lasteaias tegutseb hoolekogu, kelle töö aluseks on hoolekogu põhimäärus.
Hoolekogu on alaliselt tegutsev lastevanemate esindajate kogu, kelle ülesanne on aidata kaasa lasteaia tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel. Hoolekogu kontaktid edastab direktor.

Lasteaias on 8 rühma, mis on komplekteeritud lastest 1,5-7 eluaastani.
Sõimerühma suuruseks on 16 last, aiarühmades 24 last. Arvestades lastevanemate soovi, töötab majas ka liitrühm, et õed- vennad ja sõbrad saaksid olla ühes rühmas. Rühma suuruseks on 20 last.

Rühmas töötab 2 õpetajat ja õpetaja abi.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.
Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia aengu- ja õppekava.

Lasteaias on õpetamise aluseks kodulugu ja loodusõpetus.
Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õpetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema.
Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala- ja päeva teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Tallinna Liivamäe  Lasteaia andmekaitsetingimused

Tallinna Liivamäe Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest Isikuandmete kaitse üldmäärusest, – seadusest, avaliku teabe seadusest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Põhitegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid, mis on vajalikud lasteasutuse tegevuseks, vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Lasteaed töötleb järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on: – avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

– lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

– juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

– nõusolek. Nõusoleku vorm


OSALEMINE PROJEKTIDES

Keskkonnaalased projektid – Roheline Kool, Suur Taimejaht, Küünlaümbriste- ja patareide jaht

Tervisealased projektid – Koostöö Valge Maja hambaarstidega

Ohutusalased projektid – Tulest Targem, Elektrijänes, Esmaabikoolitus vanemale rühmale

Lasteaia projektid – Personali teatritrupp, rühmade teatritrupid, õpetajate päev lastevanemate ja   Sidepataljoni ajateenijatega, Ema ja lapse turvakodu, Haiba lastekodu, Salu Kool, Harakakodu OÜ