Lasteaiast

Koduleht on uuendamisel, varsti, varsti uues kuues!

TALLINNA LIIVAMÄE LASTEAED

Direktor IMBI PAJULA tel. 660 6142

liivamae@liivamae.edu.ee

Vastuvõtt:

Esmaspäev: 8.00 – 10.00

Neljapäev 15.00 – 16.30 või vastavalt kokkuleppele

 

Õppealajuhataja LIIS PAESÜLD tel. 6606142

Majandusjuhataja LEILA TALU tel. 660 6101

 

Tallinna Liivamäe Lasteaed avati 07.juuni 1982. aastal.

Lasteaia nimekirjad ja järjekord kajastub Tallinna Haridusameti andmekogus, eesti.ee,  lasteaia personali ja laste andmed EHIS-es.

Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses  Tallinn, kui laps on Tallinna sissekirjutusega. Väljaspoolt Tallinna käivate laste toidupäev on aiarühmas 2 eurot ja sõimerühmas 1,8 eurot päev. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.  Kohatasu 65.88 eurot kuus.
Lasteaias tegutseb hoolekogu, kelle töö aluseks on hoolekogu põhimäärus.
Hoolekogu on alaliselt tegutsev lastevanemate esindajate kogu, kelle ülesanne on aidata kaasa lasteaia tööks ning õppe- ja kasvatustegevuse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel. Hoolekogu kontaktid edastab direktor.

Lasteaias on 6 rühma, mis on komplekteeritud lastest 1,5-7 eluaastani.
Sõimerühma suuruseks on 16 last, aiarühmades 24 last. Arvestades lastevanemate soovi, töötab majas ka liitrühm, et õed- vennad ja sõbrad saaksid olla ühes rühmas. Rühma suuruseks on 20 last.

Rühmas töötab 2 õpetajat ja õpetaja abi.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.
Lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on kinnitatud lasteaia aengu- ja õppekava.

Lasteaias on õpetamise aluseks kodulugu ja loodusõpetus.
Õppe- ja kasvatustöö toimub integreeritult, üldõpetuse põhimõttel, kõik õpetusalad ja tegevused on omavahel seostatud ning neid ühendab ühine teema.
Õppetegevused on planeeritud poolaasta kaupa, käsitletavad teemad on jaotatud kuude kaupa, mis omakorda jagunevad nädala- ja päeva teemadeks. Laste arengut analüüsitakse 2x aastas, detsembris ja kevadisel arenguvestlusel lapsevanemaga.

Tallinna Liivamäe  Lasteaia andmekaitsetingimused

Tallinna Liivamäe Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest Isikuandmete kaitse üldmäärusest, – seadusest, avaliku teabe seadusest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Põhitegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid, mis on vajalikud lasteasutuse tegevuseks, vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Lasteaed töötleb järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

– avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

– lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

– juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

– nõusolek, nõusoleku vorm

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: http://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse EKIS avalik moodul dokumendiregistri: http: //ekis.ee/

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

 

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale Tallinna Liivamäe Lasteaeda, lähtub asutus kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab lasteaia direktor või teda volitaud isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Õigus tutvuda enda andmetega

Lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusest on igal isikul õigus saada teada, milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud.
Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud järgmiselt:
-pöörduda lasteaia direktori poole,
-esitada kirjalik taotlus e-posti teel;
-taotleda teabenõude korras isikuandmetega dokumentide väljastamist
-tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal

Lapsevanema õigused

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.
Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu või kui vanem seda ei nõua, näiteks e-keskkonnad.
Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia nimekirjas. Pärast seda andmed kustutatakse. Nõusolekut säilitatakse
2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Turvalisus

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab, koduleht, dokumendiregister.
Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed , keskkonna kasutajad.
Lapsevanemate e-posti aadressid on kättesaadavad lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele.
Laste eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Liivamäe Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Imbi Pajula, e-posti aadress liivamae@liivamae.edu.ee

 

 


OSALEMINE PROJEKTIDES

Keskkonnaalased projektid – Roheline Kool, Suur Taimejaht, Küünlaümbriste- ja patareide jaht

Tervisealased projektid – Koostöö Valge Maja hambaarstidega

Ohutusalased projektid – Tulest Targem, Elektrijänes, Esmaabikoolitus vanemale rühmale

Lasteaia projektid – Personali teatritrupp, rühmade teatritrupid, õpetajate päev lastevanemate ja   Sidepataljoni ajateenijatega, Ema ja lapse turvakodu, Haiba lastekodu, Salu Kool, Harakakodu OÜ