Eesmärgid

ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA eesmärgid 2016/2017

  • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Säästlik majandustegevus, ressursside sihipärane ja otstarbekas juhtimine, suurem rõhuasetus, õuesõppe võimalustele).
  • Rakendatud pidev seire ja parendustegevus protsessidele ja valdkondadele, Demingi ratta põhimõtetest lähtuvalt.
  • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond (kaasaegsed ja vajalikud töö ja õpivahendid, metoodilise materjali süstematiseerimine (moodul), uuendamine).
  • Rakendatud operatiivne info edastamine igal tasandil (tehnilise personali suurem kaasatus, õpitegevustesse, operatiivne info, ürituste kava poolaasta kaupa, infoleht, koosolekud).
  • Rakendatud meekonnatöö personaliga (uute rühmameeskondade toetamine. Krõll, Poku, Mesimummu, Lepatriinu, Lotte).
  • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine (kvalifikatsioonikoolitused, enesetäiendamine, sisekoolitused, parimate kogemuste jagamine, noorte kolleegide toetamine, mentorlus).
  • Personal on tunnustatud ja motiveeritud (positiivne töökeskkond, mittemateriaalsed vahendid, motivatsioonikoolitused).
  • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega (Staabi- ja Sidepataljon, Tantsuklubi Laguun, Kalevi Jalgpallikool, Meero muusik).
  • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine (Kasutada õppetagavustes Kiusamisest vaba lasteaed metoodikat, terviseedendust, avastusõpet).
  • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

 

  • Õppe- kasvatustöö eesmärgid 2016/2017
  • Rakendatud lasteaia õppekava ja rühma tegevuskavad (mängulisus, õuesõpe – avastusõpe, draamaõpe).
  • Rakendatud lapsest lähtuv planeerimine, lapse individuaalsust arvestavalt.
  • Rakendatud õuesõpe ( 1x nädalas ning 1 nädal igal aastaajal, erinevate metoodikate kasutamine).
  • Rakendatud muutuva õpikäsitluse põhimõte õppetegevustes
  • Parendatud maja meeskonnatöö läbi kaasamise parendus- ja juhtimistegevuse.
  • Rakendatud isamaaline-, keskkonna-, kõlbeline kasvatus, muusikaline arendamine, laste tervise edendamine, draamaõpe.
  • Parendatud koostöö lapsevanematega (suurem kaasamine rühma meeskonnatöösse, juhtimisotsuste tegemisse läbi hoolekogu ja koosolekute, ühisürituste, mängupidude).
  • Rakendatud planeeritud, õppetegevust toetav koostöö: Staabi- ja Sidepataljoni, Kalevi Jalgpallikooli, ja Tantsuklubi Laguun, Meero Muusik, Hambaravi.