Eesmärgid

ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA eesmärgid 2017/2018

  • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Säästlik majandustegevus, ressursside sihipärane ja otstarbekas juhtimine, suurem rõhuasetus, õuesõppel ja kodulool, ning draamaõppel).
   • Rakendatud pidev seire ja parendustegevus protsessidele ja valdkondadele, Demingi ratta põhimõtetest lähtuvalt.
   • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond (kaasaegsed ja vajalikud töö ja õpivahendid, metoodilise materjali süstematiseerimine, uuendamine).
   • Rakendatud operatiivne info edastamine igal tasandil (suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele, tehnilise personali suurem kaasatus, õpitegevustesse, operatiivne info, ürituste kava poolaasta kaupa, infoleht, koosolekud).
   • Rakendatud meekonnatöö personaliga (uute rühmameeskondade toetamine. Mõmmi, Poku, Mesimummu).
   • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine (kvalifikatsioonikoolitused, enesetäiendamine, sisekoolitused, parimate kogemuste jagamine, noorte kolleegide toetamine, mentorlus).
   • Personal on tunnustatud ja motiveeritud (positiivne töökeskkond, motivatsioonikoolitused).
   • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega (Staabi- ja Sidepataljon, Tantsuklubi Laguun, Kalevi Jalgpallikool, Meero muusik, Valge Maja hambakliinik, metsakitse talu, Muusikakeskkool, My Dance).
   • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine (Kasutada õppetagavustes Kiusamisest vaba lasteaia vahendeid, draamaõpet, terviseedendust, avastus- ja õuesõpet).
   • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

 

   • Õppe- kasvatustöö eesmärgid 2017/2018
   • Rakendatud lasteaia õppekava ja rühma tegevuskavad (mängulisus, draamaõpe, kultuurilugu, robootika ja kodulugu).
   • Rakendatud lapsest lähtuv planeerimine, lapse individuaalsust arvestavalt.
   • Rakendatud avastus- ja õuesõpe (1x nädalas ning 1 nädal igal aastaajal, erinevate metoodikate kasutamine).
   • Rakendatud muutuva õpikäsitluse põhimõte õppetegevustes MÕK
   • Parendatud maja meeskonnatöö läbi kaasamise parendus- ja juhtimistegevuse.
   • Rakendatud isamaaline-, keskkonna-, kõlbeline kasvatus, muusikaline arendamine, laste tervise edendamine,
   • Parendatud koostöö lapsevanematega (suurem kaasamine rühma meeskonnatöösse, juhtimisotsuste tegemisse läbi hoolekogu ja koosolekute, ühisürituste, mängupidude).
   • Koostööpartneritega ilmestada ja toetada õppe- ja kasvatustööd ning laste arengut.
   • Eesti Vabariik 100 raames koduloo ja kultuuriloo süvendatud õpetamine ( kaltsuvaip)
   • Roheline kooli projekti tegevused liidetud õppetöösse.