Eesmärgid

EESMÄRGID 2018/2019

 • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Säästlik majandustegevus, ressursside sihipärane ja otstarbekas juhtimine, suurem rõhuasetus, õues- ja avastusõppel, kodulool, ning draamaõppel).
 • Rakendatud pidev seire ja parendustegevus protsessidele ja valdkondadele, Demingi ratta põhimõtetest lähtuvalt.
 • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond (kaasaegsed ja vajalikud töö ja õpivahendid, metoodilise materjali süstematiseerimine, uuendamine).
 • Rakendatud operatiivne info edastamine igal tasandil (suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele, tehnilise personali suurem kaasatus õpitegevustesse..
 • Rakendatud hästi toimiv meekonnatöö personaliga (uute rühmameeskondade toetamine. Mesimummu).
 • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine (kvalifikatsioonikoolitused, enesetäiendamine, sisekoolitused, parimate kogemuste jagamine, uute kolleegide toetamine, mentorlus).
 • Personal on tunnustatud ja motiveeritud (positiivne töökeskkond, motivatsioonikoolitused).
 • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega (Staabi- ja Sidepataljon, Tantsuklubi Laguun, Kalevi Jalgpallikool, Kalevi Korvpallikool, Meero Muusik, Valge Maja hambakliinik, Metsakitse talu, My Dance).
 • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine (Kasutada õppetagavustes Kiusamisest vaba lasteaia vahendeid, draamaõpet, terviseedendust, avastus- ja õuesõpet).
 • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

 

Õppe- kasvatustöö eesmärgid 2018/2019

 • Rakendatud lasteaia õppekava ja rühma tegevuskavad (mängulisus, draamaõpe, kultuurilugu, robootika ja kodulugu).
 • Rakendatud lapsest lähtuv planeerimine, lapse individuaalsust arvestavalt.
 • Rakendatud avastus- ja õuesõpe (1x nädalas ning 1 nädal igal aastaajal, erinevate metoodikate kasutamine).
 • Rakendatud muutuva õpikäsitluse põhimõte õppetegevustes MÕK
 • Parendatud maja meeskonnatöö läbi kaasamise parendus- ja juhtimistegevuse.
 • Rakendatud isamaaline-, keskkonna-, kõlbeline kasvatus, muusikaline arendamine, laste tervise edendamine,
 • Parendatud koostöö lapsevanematega (suurem kaasamine rühma meeskonnatöösse, juhtimisotsuste tegemisse läbi hoolekogu ja koosolekute, ühisürituste, mängupidude).
 • Koostööpartneritega ilmestada ja toetada õppe- ja kasvatustööd ning laste arengut.
 • Eesti Vabariik 100 raames koduloo ja kultuuriloo süvendatud õpetamine (lastevanemate kaasamine projektidesse)
 • Roheline kooli lipu taotlemine, projekti tegevused liidetud õppetöösse.