Arengukava

KINNITAN

dir KK 08.02.2017 J-2

ARENGUKAVA 2017 – 2019.a.

SISSEJUHATUS

Käesolev Tallinna Liivamäe Lasteaia arengukava töötati välja meeskondlikult, kaasates arengukava koostamisse ka huvigrupid ning nende põhjendatud ettepanekud.

Arengukava koostamise aluseks on eelneva perioodi sisehindamine ja analüüsid ning 2015. aasta sisehindamise aruanne.

1. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS

 

AadressTelefon

E-post

Kodulehekülg

Juhtkentali 25, 10144   Tallinn6606142

liivamae@liivamae.edu.ee

www.liivamae.edu.ee

Laste arv 185 last, suurendatud laste arv osaajaliste laste arvelt.
Rühmad 8 rühma 2 sõime-, 1 liit- , 5 aiarühma.
Personali arv Personali arv 33, ametikohti 32,25
Sümboolika Logo, must-valge ja värviline lipp, kokku 2 lippu
Üldpindala 2222 m2.
Ruumid Saal, igal rühmal kaks rühmaruumi, esik, WC ja toidublokk.
Õueala 5617 m2. Piirkonnale avatud õueala, varustatud spordi ja mänguväljakutega
Renoveeritud tööd Vahetatud aknad, kaasajastud rühmaruumide valgustus, remonditud saal, teostatud sanitaarremondid rühmades,   renoveeritud rühmade tualetid, nõudepesuruumid. Uuendatud on mööbel, mängu- ning sportimisvahendid. Vahetatud lasteaia piirdeaed, uuendatud ja ümber paigutatud õuevahendeid, ehitusjärgus lava-õuesõppe pinkidega. Alates 2015 kuulub lasteaia koosseisu moodullasteaia 2 rühma.
Eripära Kesklinna piirkonnas suure piirkondlikele lastele avatud õuealaga lasteaed.Suurendatud rõhuasetus õppe- ja kasvatustöös loodusel, keskkonnakasvatusel ning draamaõppel. Isamaaline kasvatus koostöös Staabi- ja Sidepataljoniga. Huvitegevus tants, jalgpall, võimlemine, laulmine.

Pikaajalised traditsioonid ja koostööpartnerid. Oma köök.

 2.VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

 Visioon

Laste hea ettevalmistus kooliks ja eluks.

Arendav õpi- ja töökeskkond, avatus ja innovaatilisus.

Professionaalne, meeskonna- ja koostööd tegev personal.

Soositud ja omanäoline lasteaed.

 

Missioon

Järjepidevalt koostöös meeskonna ja lapsevanematega, pakkuda lastele igakülgset arendavat keskkonda kooliks ettevalmistamisel, väärtustades traditsioone ja loodust.

 

Põhiväärtused

Positiivsus – positiivne õhkkond rühmades ja huvigruppidega suheldes.

Usaldus – turvalisus, abivalmidus, õpetajate kui professionaalide austamine.

Meeskonnatöö – tõhus, laste arengut toetav koostöö kõigi huvigruppide vahel.

Märkamine – lapse individuaalsuse toetamine, lastevanemate ja kolleegide toetamine,

enesemotivatsioon.

3. EELMISE PERIOODI ANALÜÜS

 Eelmise perioodi arengukavas püstitatud eesmärgid valdkondade lõikes said täidetud. Sisehindamise analüüsist tulenevad parendustegevused on sõnastatud arengukava tegevuskavas uute eesmärkidena.

Juhtimine:

Rakendatud on toimiv sisehindamissüsteem. Lasteaias töötab professionaalne ja ühtne meeskond, rakendatud on toimiv tunnustus-, motivatsiooni-  ning enesetäiendamissüsteem. Rakendatud on toimiv ja personali toetav koolitusplaan. On planeeritud ja rakendatud koostöö partneritega, toimib kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus ning laste hea kooliks ettevalmistus. Rakendatud on operatiivne infovahetus. Loodud on turvaline ja arengut soodustav õpi- ja töökeskkond. Meeskondlikult hinnati missioon, visioon ja põhiväärtuste toimimist. Suurendatud on rühmades laste arvu osaajaliste laste arvelt.

Tunnustus ja motivatsioonisüsteemis parendati ühiselt mittemateriaalseid motivaatorid. Toimub oluliste valdkondade dokumentide süsteemne seire ja parendustegevus vähemalt üks kord aastas. Info operatiivsuse tõstmiseks muudetud info edastamise vorme. Personali enesehindamise vorm, küsitluste vormid ning analüüside vormid parendatud.

Parendustegevus

Analüüsidele tuginedes vajavad igaaastaselt parendusi sisehindamissüsteem, et muuta tulemused paremini nähtavamaks, näha arengusuundi ja vajadusi. Motivatsioonisüsteemis otsida kuidas personali innovaatilisemalt ja loovamalst mittemateriaalseid vahendeid kasutades motiveerida.

Personalitöö:

Kõigil õpetajatel on läbitud viie aasta jooksul 160. tunnine koolitus või on neil kehtivad 160 koolitustundi. 16 pedagoogi vastavad kvalifikatsioonile, üks õpetaja suunatud tasemeõppele. Personalile on võimaldatud lühikoolitusi ja läbi on viidud iga aastased meeskonnakoolitused kogu personalile. Personali aktiivsust parendustegevuses osalemisel on suudetud hoida sama efektiivsena, samuti valitsevat positiivset mikrokliimat. Personali rahuloluküsitluse, enesehindamise ja arenguvestluse vorm on parendatud. Üks kord aastas on toimunud sisekoolitused personali tasakaalustatud arendamiseks ja meeskonnatöö parendamiseks.

Parendustegevus

Personali eneseanalüüsi tulemuslikumaks toimimiseks parendada eneseenalüüsi- ja arenguvestluse vormi, et muuta nähtavaks personali kvalifikatsioonivajadused. Leida innovaatilisi lahendusi muutuva õpikäsitluse rakendamiseks ja parima kogemuse jagamiseks. Kindlasti tuleb jätkata tööd rühma ja kogu lasteaia meeskonna parema toimimise nimel.

Õppe- ja kasvatustöö:

Toimub pidev õppekava arendustöö. Uuendatud ja süstematiseeritud on temaatilised mapid valdkondade kaupa. Lapsevanematel on  kõrge huvi laste arengu, õppe- ja kasvatustöö vastu. Lapsevanematel on soov osaleda lasteaia tegemistes. Jätkuvalt on hea koostöö vanematega õpikeskkonna parendamiseks. Toimiv on laste arengu hindamine. Rakendatud arenguvestluse parendatud vorm  lapsevanemaga. Lasteaias on igakülgselt arendav õpi- ja mängukeskkond ning -vahendid. Õuesõpet ja avastusõpet rakendatakse regulaarselt õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks. Õppe- ja kasvatustöös rakendatakse lapsest lähtuvat planeerimist. Planeerimine toimub nädala, kuu ja poolaasta kaupa. Parendatud on poolaasta ja aasta analüüside vormid. Loodusõpetus, keskkonnaharidus ning draamaõpe on olulisel kohal õppe- ja kasvatustöös. Rakendatud on kiusamisest vaba lasteaed põhimõtted. Lasteaed osaleb HARED´i ja KIK keskkonnaprojektides.

Parendustegevus

Endiselt tuleb tähelepanu pöörata lapsest lähtuvale arendamisele, tema arengu analüüsimisele ning toetamisele. Selle tuleb üle vaadata analüüsivormid. Arengusuundadest tulenevalt viia õppekava erinevatesse valdkondadesse sisse parendusi. Lastelt parima tagasiside saamiseks parendada laste rahuloluüsitluse vormi. Laste mitmekülgsemaks arendamiseks kaasata lapsi õppe- ja mänguvahendite valmistamisse.

Koostöö huvigruppidega:

Lapsevanemad tunnevad huvi laste päevaste tegemiste vastu. Kõik osapooled on koostöövalmid. Parendatud ja rakendatud rahuloluküsitluste ja arenguvestluse vorm. Hea tagasiside huvigruppidelt. Hoolekogu osaleb aktiivselt lasteaia parendustegevuses edastades parendusettepanekuid, infot ning jälgides  otsuste täitmist. Tõhus koostöö Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Haridusameti, teiste lasteaedade, koolide ja partneritega. Kliendirahulolust lähtuv töö. Huvigruppe kaasatakse juhtimisotsuste tegemisse ja lapsevanemate suurenenud aktiivsus lasteaia ja rühma tegemistes (rühmaremondid, projektid, õppekäigud, vahendite muretsemine, tunnustamine ja parima kogemuse jagamine). Planeeritud ja süsteemne koostöö toimub Staabi- ja Sidepataljoniga ning Koostööpartneritega laste huvitegevuse osas. Tantsuklubi Laguun, Meero Muusik, Kalevi Jalgpallikool, MyDance, Metsakitse talu ning piirkondlike lasteaedade ja koolidega. Regulaarne koostöö Päästeameti, Tervisekaitse, Valge Maja hambaraviga ning lasteteatritega.

Parendustegevus

Lasteaia õpikeskkonna arendamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse ilmestamiseks kaasata tegevustesse suuremal määral huvigruppe. Olulisemate gruppidega koostada koostöökava.

Resursside juhtimine:

Lasteaia varale, ning eelarvele pidev seire. Vara uuendamine, vastavalt planeeritule ning monitooringule, et hoida kvaliteetset õpi- ja töökeskkonda. Leitud lisavahendeid investeeringute, sponsorite, projektides osalemise ning saali rentimise teel. Säilitatud on oma köök ning laste tervislik toitlustamine. Lasteaed võimaldab lastele igaaastast kõneravi konsultatsiooni, koostöös Tallinna linnaga ka kõneravi. Lasteaia info jagamiseks kasutatakse erinevaid kommunikatsiooni vahendeid. Remontide tulemusel on lasteaiarühmad ja üldruumid esteetilisel tasemel. Õuealal said mänguvahendid ümber paigutatud, et luua lastele turvalisem ja arengut soodustavad spordi- ja mängukopleks.. Ehitatud varjualune-lava õuesõppe paremaks korraldamiseks. Ära võetud vanad rauast redelid ning asendatud need uute mänguvahenditega. Vahetatud välja varjualuste põrandad. Kasutusel on kaasaegsed töövahendid. Arengukavas planeeritud rühmade remondid on teostatud koostöös lapsevanemate ja ehitusfirmadega.  Sponsorite abiga on lasteaiale paigaldatud fonolukusüsteem. Töö- ja mänguvahendeid on pidevalt kaasajastatud ning toimub pidev seire ja uuendamine. Kodulehekülg on parendatud. Olemas on evakueerimisvalgustus ja kaasajastatud elektrisüsteem, saadud elektrikäitlemise tunnustus. Lasteaia hoonele on omistatud energiamärgis B. Remonditud koostöös lapsevanematega Lepatriinu-, Mõmmi rühm.Lasteaial on kujunenud hea maine ja „oma nägu“.

Parendustegevus.

Oluline on kasvu- ja töökeskkonna kaasajastamine ja uuendamine vastavalt vajadusele ja arengukavas planeeritule.. Olulisel kohal on oma köögi säilitamine, mis on oluline väärtus kõigile huvigruppidele.

ARENDUSVALDKONNAD JA PÕHISUUNAD

 Lasteaias rakendatakse DEMINGI ratta põhimõtet, kus planeerimise aluseks on analüüsid, siis tegevuse rakendamine, analüüs ja parendamine. Lasteaias on DEMINGI ratta teostamiseks plaan, kus on märgitud, millal toimub ülevaatus, analüüs ja parendustegevuste lisamine.

 Juhtimine

Lasteaia sisehindamissüsteemi ning tunnustus – ja motivatsioonisüsteemi parendamine.

Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna loomine.

Personalijuhtimine

 

Personali arendamine ja meeskonnatöö tõhustamine innovaatiliste lahenduste kaudu.

Õppe- ja kasvatustegevus

Lapse individuaalse arengu toetamine läbi mitmekülgse õppe- ja kasvatusprotsessi.

Õppekava arendamine erinevates valdkondades.

Avalik suhtlemine ja partnerlus

Koostöö tõhustamine erinevate huvigruppidega muutuva õpikäsituse rakendamisel.

Ressursside juhtimine

Turvalise ning kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendamine

Operatiivse infovahetuse rakendamine erinevate kommunikatsioonivahendite kaudu
 5. TEGEVUSKAVA 2017 – 2019

JUHTIMINE
Eesmärgid:1.       Sisehindamissüsteemi on parendatud sh visiooni ja missiooni toimimist on hinnatud.2.       Tunnustus- ja motivatsioonisüsteem on parendatud enesemotivatsiooni ja mittemateriaalsete motivaatorite osas.

3.       Loodud on keskkond, mis toetab personali loovust ja innovaatilisust kõikides valdkondades.

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss Märkus
Missiooni ja visiooni toimimise hindamine jaanalüüsimine. x direktor
Sisehindamissüsteemi parendamine: valdkondade tulemusnäitajate määratlemine ja nende võrdlemine aastate lõikes x direktor
Lastevanematega läbiviidava arenguvestluste analüüsivormi koostamine, rakendamineja analüüsimine x x direktor
Koostöös personaliga eneseanalüüsivormi analüüsimine, parendamine ja rakendamine. x direktor
Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna ja arenguvõimaluste loomine kõigis valdkondades (näidendid, parim kogemus) x x x direktor
Mittemateriaalsete motivaatorite osas tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi täiendamine ja analüüsimine (erinevad valdkonnad) x x direktor

 

PERSONALIJUHTIMINE
Eesmärgid:1.       Parendatud on personali enesehindamise vormi ja personaliga läbiviidavate arenguvestluste kokkuvõtte koondvormi.2.       Personal on kvalifitseeritud, motiveeritud, tasakaalustatult arendatud ja meeskonnatööd väärtustav

3.       Muutuva õpikäsitluse rakendamiseks ja parima kogemuse jagamiseks on rakendatud innovaatilisi lahendusi

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss(eur) Märkus
Personali hindamine
Personali enesehindamise vormi analüüsimine, parendamine jarakendamine.Arenguvestluste koondvormi analüüsimine, täiendamine ja

rakendamine.

Koolituskava vormi analüüsimine, täiendamine ja rakendamine.

Personali enesemotivatsiooni tõstmine läbi positiivse meeskonnatöö ( näidendid, koolitused)

xx 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

direktor
Personali arendamine
Tasakaalustatud personali arendamiseks sisekoolituste korraldamine kogu personalile:Põhiväärtused,Enesemotivatsioon

Meeskonnatöö

x  

x

 

 

x

direktor 191
Õpetajate pedagoogilist kompetentsi arendavatel koolitustel osalemine:2 õpetajat2 õpetajat

3 õpetajat

x  

x

 

 

x

direktor 700

700

700

Arenguvestlustest tulenevate lühikursuste osalemine:6 õpetajat6 õpetajat

6 õpetajat

x  

x

 

 

x

direktor 200

200

200

Õpetaja abidele, kokkadele toiduhügieenikoolitusel osalemine. x direktor 447
Volinikule tööohutuse koolitusel osalemine võimaldamine. x direktor 191
Muutuva õpikäsituse rakendamiseks innovaatiliste lahenduste leidmine shparima praktika jagamine ( direktor

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
Eesmärgid:1.       Lapse individuaalset arengut on toetatud läbi mitmekülgse õppe-ja kasvatusprotsessi.2.       Parendatud on laste arenguhindamise ja rahuloluküsitluste vormi.

3.       Õppekava erinevaid valdkondi on täiendatud.

4.       Õppe-ja kasvatusprotsessi mitmekesistamiseks on valmistatud koos lastega õppe- ja mänguvahendeid.

5.       Koostatud ja rakendatud on rühma arenguvestluste koondvorm.

6.       Koolivalmiduskaart on parendatud ja rakendatud.

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss Märkus
Laste areng            
Laste arengu hindamise vormi analüüs, parendamine ja rakendamine   x  x direktor  
Laste rahuloluküsitluste vormi analüüs, täiendamine, rakendamine. x direktor
Õppekava
Õppekava ainekavade analüüsimineparendamine ja rakendamine shRoheline kool põhimõtete õppekavasse lisamine õppevahendite täiendamine ja rakendamine. xxx x  

 

x

direktor
Koos lastega õppe- ja mänguvahendite valmistamine:õuesõppe – ja avastusõppe materjalidkeel ja kõne, matemaatika

mina ja keskkond

x  

x

 

 

x

direktor
Õppekorraldus ja meetodid
Rühma arenguvestluste koondkokkuvõtte vormi analüüsimine, täiendamine ja rakendamine x x direktor
Koolivalmiduskaardi vormi analüüsimine, täiendamine jarakendamine x x direktor

 

AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUS
Eesmärgid: 1.       Lapsevanemaid on nõustatud erinevatel teemadel.2.       Lapsevanemad on kaasatud muutuva õpikäsituse rakendamisel.

3.       Partneritega koostatud koostöökava ja planeeritud tegevused on ellu viidud.

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss Märkus
Lapsevanemad            
Lapsevanemate nõustamine rühmasisestel vestlustel enesekehtestamise ja käitumisraskuste teemadel. x x x Direktor
Rühmas lapsevanematega läbiviidava arenguvestluste analüüsivormi analüüsimine, täiendamine, rakendamine x x x direktor
Lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustöösse sh Õpetajate päeva tähistamine ja õppekäikude korraldamine x x x direktor
Lapsevanematele õpetajate „töövarju päeva“ korraldamine x x x direktor
Teised haridusasutused
Kesklinna haridusasutustega koostööplaani koostamine ja rakendamine x x x direktor
Muud partnerid
Staabi- ja Sidepataljoniga koostöökava koostamine 3 aastaks jarakendamine. x x x direktor
Tantsuklubi Laguuni koostöökava koostamine 3 aastaks jarakendamine. x x x direktor rent
Kalevi Jalgpallikooli koostöökava koostamine 3 aastaks jarakendamine x x x direktor rent
Meero Muusikuga koostöökava koostamine 3.aastaks jarakendamine x x x direktor rent
Metsakitse taluga koostöökava koostamine 3 aastaks jarakendamine x x x direktor
Mydance klubiga koostöökava koostamine 3 aastaks jarakendamine x x x direktor rent
Kolme aasta koostöökava koostamine:·         Staabi- ja Sidepataljoniga·         Tantsuklubi Laguuni

·         Kalevi Jalgpallikooli

·         Metsakitse taluga

·         Meero Muusikuga

·         Mydance klubiga

·         Liivamäe külaga/asumi elanikega/selts

ja rakendamine

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

rent
Liivamäe külaga koostöökava koostamine 3 aastaks ja rakendamine x x x direktor
HARED´i programmiga   „Roheline kool“ liitumine ja x x direktor
Roheline kool Lipu taotlemine x direktor
Projekt Suur Taimejaht osalemine x x x direktor
koostöö Kesklinna Valitsusega, liiv ja lehevedu äraveo korraldamine jne x x x direktor
Kesklinna Valitsusega Meeskonnakoolitus x direktor

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE
Eesmärgid: 1.       Rakendatud on operatiivne infovahetus huvigruppidega.2.       Kaasajastatud ja uuendatud on õpi-, töö- ja kasvukeskkonda.

3.       Laste toidumenüüd on uuendatud

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss(eur) Märkus
Tehnovõrgud
Kodulehekülje arendamine x x x direktor 300
Rühma meililistide loomine  /tõhustamine/ ja rakendamine info edastamiseks. x x x rühmad
Konstruktsioonid
Laululava seinad ja lauad x direktor 2000
Lasteaia fassaad   renoveerimine x direktor 32378 Investeer.
Ruumide ja inventari korrastamine
Rühmaruumides sanitaarremondi teostamine x direktor 3000
Naksitralli rühma WC remontimine x direktor 3000
Saali   põranda lakkimine x direktor 2000
Voodipesu ja tekstiili uuendamine:2 rühma2 rühma

2 rühma

Personali riietuse uuendamine.

 

x

x  

x

direktor 400400

400

500

Laste toitlustamine
Menüüde parendamine sh toitude nimede lastepäraseks muutmine x x x direktor 250
Õpi- ja mängukeskkond
Õuemängude ja keksukastide maha märkimine. x direktor
Õppe- ja mänguvahendite uuendamine x x x direktor 6000
Liiva vahetamine x x direktor 300
Asfaldi parandustööde teostamine x direktor 2000