Arengukava

KINNITAN

dir KK 08.02.2017 J-2

ARENGUKAVA 2017 – 2019.a.

ARENDUSVALDKONNAD JA PÕHISUUNAD

 

Lasteaias rakendatakse DEMINGI ratta põhimõtet, kus planeerimise aluseks on analüüsid, siis tegevuse rakendamine, analüüs ja parendamine. Lasteaias on DEMINGI ratta teostamiseks plaan, kus on märgitud, millal toimub ülevaatus, analüüs ja parendustegevuste lisamine.

 

Juhtimine

Lasteaia sisehindamissüsteemi ning tunnustus – ja motivatsioonisüsteemi parendamine.

Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna loomine.

 

Personalijuhtimine

Personali arendamine ja meeskonnatöö tõhustamine innovaatiliste lahenduste kaudu.

 

Õppe- ja kasvatustegevus

Lapse individuaalse arengu toetamine läbi mitmekülgse õppe- ja kasvatusprotsessi.

Õppekava arendamine erinevates valdkondades.

 

Avalik suhtlemine ja partnerlus

Koostöö tõhustamine erinevate huvigruppidega muutuva õpikäsituse rakendamisel.

 

Ressursside juhtimine

Turvalise ning kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendamine

Operatiivse infovahetuse rakendamine erinevate kommunikatsioonivahendite kaudu

 

 


5. TEGEVUSKAVA 2017 – 2019

JUHTIMINE
Eesmärgid:

1.       Sisehindamissüsteemi on parendatud sh visiooni ja missiooni toimimist on hinnatud.

2.       Tunnustus- ja motivatsioonisüsteem on parendatud enesemotivatsiooni ja mittemateriaalsete motivaatorite osas.

3.       Loodud on keskkond, mis toetab personali loovust ja innovaatilisust kõikides valdkondades.

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss Märkus
Missiooni ja visiooni toimimise hindamine ja

analüüsimine.

x direktor
Sisehindamissüsteemi parendamine: valdkondade tulemusnäitajate määratlemine ja nende võrdlemine aastate lõikes x direktor
Lastevanematega läbiviidava arenguvestluste analüüsivormi koostamine, rakendamine

ja analüüsimine

x  

 

x

direktor
Koostöös personaliga eneseanalüüsivormi analüüsimine, parendamine ja rakendamine. x direktor
Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna ja arenguvõimaluste loomine kõigis valdkondades (näidendid, parim kogemus) x x x direktor
Mittemateriaalsete motivaatorite osas tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi täiendamine ja analüüsimine (erinevad valdkonnad)  

x

 

 

x

direktor

 

 

PERSONALIJUHTIMINE

Eesmärgid:

1.       Parendatud on personali enesehindamise vormi ja personaliga läbiviidavate arenguvestluste kokkuvõtte koondvormi.

2.       Personal on kvalifitseeritud, motiveeritud, tasakaalustatult arendatud ja meeskonnatööd väärtustav

3.       Muutuva õpikäsitluse rakendamiseks ja parima kogemuse jagamiseks on rakendatud innovaatilisi lahendusi

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss

(eur)

Märkus
Personali hindamine
Personali enesehindamise vormi analüüsimine, parendamine ja

rakendamine.

Arenguvestluste koondvormi analüüsimine, täiendamine ja

rakendamine.

Koolituskava vormi analüüsimine, täiendamine ja rakendamine.

Personali enesemotivatsiooni tõstmine läbi positiivse meeskonnatöö ( näidendid, koolitused)

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

direktor
Personali arendamine
Tasakaalustatud personali arendamiseks sisekoolituste korraldamine kogu personalile:

Põhiväärtused,

Enesemotivatsioon

Meeskonnatöö

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

direktor 191
Õpetajate pedagoogilist kompetentsi arendavatel koolitustel osalemine:

2 õpetajat

2 õpetajat

3 õpetajat

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

direktor  

 

700

700

700

Arenguvestlustest tulenevate lühikursuste osalemine:

6 õpetajat

6 õpetajat

6 õpetajat

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

direktor  

 

200

200

200

Õpetaja abidele, kokkadele toiduhügieenikoolitusel osalemine. x direktor 447
Volinikule tööohutuse koolitusel osalemine võimaldamine. x direktor 191
Muutuva õpikäsituse rakendamiseks innovaatiliste lahenduste leidmine sh

parima praktika jagamine (

direktor

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
Eesmärgid:

1.       Lapse individuaalset arengut on toetatud läbi mitmekülgse õppe-ja kasvatusprotsessi.

2.       Parendatud on laste arenguhindamise ja rahuloluküsitluste vormi.

3.       Õppekava erinevaid valdkondi on täiendatud.

4.       Õppe-ja kasvatusprotsessi mitmekesistamiseks on valmistatud koos lastega õppe- ja mänguvahendeid.

5.       Koostatud ja rakendatud on rühma arenguvestluste koondvorm.

6.       Koolivalmiduskaart on parendatud ja rakendatud.

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss Märkus
Laste areng            
Laste arengu hindamise vormi analüüs, parendamine ja rakendamine   x  

x

direktor  
Laste rahuloluküsitluste vormi analüüs, täiendamine, rakendamine. x direktor
Õppekava
Õppekava ainekavade analüüsimine

parendamine ja rakendamine sh

Roheline kool põhimõtete õppekavasse lisamine õppevahendite täiendamine ja rakendamine.

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

x

direktor
Koos lastega õppe- ja mänguvahendite valmistamine:

õuesõppe – ja avastusõppe materjalid

keel ja kõne, matemaatika

mina ja keskkond

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

direktor
Õppekorraldus ja meetodid
Rühma arenguvestluste koondkokkuvõtte vormi analüüsimine, täiendamine ja rakendamine  

x

 

 

x

direktor
Koolivalmiduskaardi vormi analüüsimine, täiendamine ja

rakendamine

x  

x

 

 

 

x

direktor

 

AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUS
Eesmärgid:

1.       Lapsevanemaid on nõustatud erinevatel teemadel.

2.       Lapsevanemad on kaasatud muutuva õpikäsituse rakendamisel.

3.       Partneritega koostatud koostöökava ja planeeritud tegevused on ellu viidud.

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss Märkus
Lapsevanemad            
Lapsevanemate nõustamine rühmasisestel vestlustel enesekehtestamise ja käitumisraskuste teemadel. x x x Direktor

 

Rühmas lapsevanematega läbiviidava arenguvestluste analüüsivormi analüüsimine, täiendamine, rakendamine  

x

 

x

 

 

x

direktor
Lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustöösse sh Õpetajate päeva tähistamine ja õppekäikude korraldamine x x x direktor
Lapsevanematele õpetajate „töövarju päeva“ korraldamine x x x direktor
Teised haridusasutused
Kesklinna haridusasutustega koostööplaani koostamine ja rakendamine  

x

 

x

 

x

direktor
Muud partnerid
Staabi- ja Sidepataljoniga koostöökava koostamine 3 aastaks ja

rakendamine.

x  

 

x

 

 

x

direktor
Tantsuklubi Laguuni koostöökava koostamine 3 aastaks ja

rakendamine.

x  

 

x

 

 

x

direktor rent
Kalevi Jalgpallikooli koostöökava koostamine 3 aastaks ja

rakendamine

x  

 

x

 

 

x

direktor rent
Meero Muusikuga koostöökava koostamine 3.aastaks ja

rakendamine

x  

 

x

 

 

x

direktor rent
Metsakitse taluga koostöökava koostamine 3 aastaks ja

rakendamine

x  

 

x

 

 

x

direktor
Mydance klubiga koostöökava koostamine 3 aastaks ja

rakendamine

x  

 

x

 

 

x

direktor rent
Kolme aasta koostöökava koostamine:

·         Staabi- ja Sidepataljoniga

·         Tantsuklubi Laguuni

·         Kalevi Jalgpallikooli

·         Metsakitse taluga

·         Meero Muusikuga

·         Mydance klubiga

·         Liivamäe külaga/asumi elanikega/selts

ja rakendamine

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

rent
Liivamäe külaga koostöökava koostamine 3 aastaks ja rakendamine x x x direktor
HARED´i programmiga   „Roheline kool“ liitumine ja x x direktor
Roheline kool Lipu taotlemine x direktor
Projekt Suur Taimejaht osalemine x x x direktor
koostöö Kesklinna Valitsusega, liiv ja lehevedu äraveo korraldamine jne x x x direktor
Kesklinna Valitsusega Meeskonnakoolitus x direktor

 

RESSURSSIDE JUHTIMINE
Eesmärgid:

1.       Rakendatud on operatiivne infovahetus huvigruppidega.

2.       Kaasajastatud ja uuendatud on õpi-, töö- ja kasvukeskkonda.

3.       Laste toidumenüüd on uuendatud

Tegevus 2017 2018 2019 Vastutaja Ressurss

(eur)

Märkus
Tehnovõrgud
Kodulehekülje arendamine x x x direktor 300
Rühma meililistide loomine ?? /tõhustamine/ ja rakendamine info edastamiseks. x x x rühmad
Konstruktsioonid
Laululava seinad ja lauad (mida nende tehakse, kas ostetakse või remonditakse) x direktor 2000
Lasteaia fassaad   renoveerimine x direktor 32378 Investeer.
Ruumide ja inventari korrastamine
Rühmaruumides sanitaarremondi teostamine x direktor 3000
Naksitralli rühma WC remontimine x direktor 3000
Saali   põranda lakkimine x direktor 2000
Voodipesu ja tekstiili uuendamine:

2 rühma

2 rühma

2 rühma

Personali riietuse uuendamine.

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

direktor  

400

400

400

500

Laste toitlustamine
Menüüde parendamine sh toitude nimede lastepäraseks muutmine x x x direktor 250
Õpi- ja mängukeskkond
Õuemängude ja keksukastide maha märkimine. x direktor
Õppe- ja mänguvahendite uuendamine x x x direktor 6000
Liiva vahetamine x x direktor 300
Asfaldi parandustööde teostamine x direktor 2000