Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

“Kiidame last”

Koostöö -  Kodu ja lasteasutuse koostöö; nõustada ja toetada vajadusel vanemaid lapse arengu küsimustes

Individuaalsus- Arvestada laste individuaalsust, arengupotentsiaali ja toetada kujunevat eneseteadvust. Tervise hoidmine ja edendamine, laste liikumisvajaduste rahuldamine.

Integreeritus- Õppe- ja kasvatustöö on temaatiliselt seostatud, keskseks teemaks on loodus- ja kodulugu. Kasutatakse integreeritud tööviise.

Demokraatlikkus – Soodustatakse demokraatlike suhete kujunemist ja püsivust täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel.

Avatus-    Lasteasutuse tegevus on perekonnale avatud. Partnerite kaasamine õpikeskkonna parendamisse.

Mängulisus- laste arendamine ja õpetamine läbi mängu.

Eakohasus– Pakkuda lapsele eakohaseid tegevusi ja ülesandeid.

 

Loovus-    Lapse loovuse toetamine läbi mitmekülgsete tegevuste, võimaldades kogeda eduelamusi.

Arengule suunatus – toetada lapse algatus-, mõtlemis- ja analüüsivõimet, tunnustada ja innustada lapsi tegutsema. Pakkuda lapsesõbralikku, turvalist keskkonda.

Süsteemsus- laste arengu pidev jälgimine, eesmärgistatud arendamine ning hindamine, toetudes lasteaia tegevuskavale. Õppe- ja kasvatustegevus toetub põhimõttele lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale, kergemalt raskemale.

Traditsioonid- väärtustada Eesti kultuuritraditsioone, teiste kultuuride eripäraga arvestamine.