Kodukord

  1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
  2. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajale täitmiseks kohustuslik
  3. Laps tuuakse lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja kõiki kohalolijaid tervitades.
  4. Hommikul annab lapsevanema või lapsevanema poolt volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale
  5. Lapsevanem võib lasteaiakohta kasutada vastavalt vajadusele. Soovitav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks, kuid võimalusel kindlasti hiljemalt 9.10, mil algavad õppe- ja kasvatustegevused.
  6. Juhul kui laps saabub hommikul, või lahkub õhtul ilma täiskasvanud saatjata, tuleb lapsevanemal esitada sellekohane avaldus.
  7. Soovituslik on kord päevas vestelda õpetajaga, et saada infot lapse päeva kohta. Soovituslik on õpetajaga isiklikult rääkida, et vältida segadusi ja valesti mõistmist, mis kaasneb meilindusega.
  8. Õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha, jne.), sest lapse tervislik seisund võib kahjustada nii lapse enda kui teiste laste tervist.
  9. Lapse haigestumisel või puudumisel teavitada lasteaeda, nakkushaiguste puhul teatada diagnoos
  10. Õpetaja jälgib lapse tervislikku seisundit lasteaeda vastuvõtul ja lasteaias viibimise ajal ning teavitab tervise- ja käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadused direktorit.
  11. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviserikke tõttu määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigus vm.) lasteasutuses anda ravimeid, arsti määratud annustes üksnes lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel. Muudel juhtudel ravimeid tarbiv ja õue mittelubatav laps lasteaeda ei tule
  12. Lapsevanem informeerib lasteaeda lapse erivajadusest ning sellega kaasnevatest soovitustest (allergia, jm).
  13. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema ja kiirabi tulekuni on laps järelevalve all. Vajadusel antakse lapsele esmast abi.
  14. Lapsel on alati rühmas olemas hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu
  15. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  16. Lapsel peaks olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav, lihtsate kinnitustega, õueriietus. Hea, kui lasteaia õueriietus oleks ainult õues mängimiseks või selline, mille määrdumise korral ei teki probleeme. Suveperioodil on vajalik peakate. Soovitame riided ja jalanõud markeerida lapse nimega.
  17. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimivad võimalikult palju laste tegevusi õues.
  18. Õppekäikudele lähevad lapsed koos rühma meeskonnaga, seega on lastega kaasas vähemalt 3 täiskasvanut.
  19. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle ja ohtlikke detaile.
  20. Lasteaeda võib kaasa võtta isiklikke mänguasju, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende kadumise või katkimineku eest. Oma mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte: “ma ei ole kade ja luban ka teistel oma mänguasjaga mängida”.
  21. Jalgrattaid, rulluiske ja rulasid lasteaeda kaasa ei võeta. Jalgratta kadumise või rikkumise korral lasteaed ei vastuta.
  22. Päeva lõpus nii rühmast kui ka õuest lahkudes jäetakse hüvasti õpetajaga, ärge lahkuge lasteaiast sellest teavitamata.
  23. Lastele palume järgi tulla hiljemalt kell 18.45, lasteaed suletakse kell 19.00. Juhul, kui lapsele ei ole lasteaia sulgemise ajaks järele tuldud, annab õpetaja lapse üle politseile.
  24. Lapse korduvalt lasteaeda unustamise korral (üle lasteaia sulgemise aja) on direktoril õigus pöörduda lastekaitse ametniku poole.
  25. Õpetajal on õigus last mitte üle anda selgelt joobeseisundis isikule.
  26. Õpetaja võib lapse üle anda lapsele järgi tulnud alaealisele isikule, kui lapsevanem on eelnevalt esitanud direktorile sellekohase avalduse. Sellisel viisil lapse üleandmiseandmisel läheb vastutus lapse eest üle lapsevanemale alates lapse üleandmisest alaealisele isikule ning õpetaja ja lasteaia vastutus lõpeb samast ajast.
  27. Kõik lasteaia territooriumilt lahkujad sulgevad enda järel aiavärava.
  28. Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu. Lasteaiamaks tuleb tasuda jooksva kuu jooksul ettemaksuna lasteaia arvelduskontole, hiljemalt 15. kuupäevaks. Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja. Toidusoodustust ei ole võimalik taotleda võlgnikel.
  29. Lapse nimekirjast kustutamiseks kirjutab lapsevanem avalduse ja tasub veel tasumata lasteaiatasu. Kui laps ei ole ilmunud lasteaeda 2 kuu jooksul, vanemad ei ole teatanud puudumise põhjustest ja vanematega ei ole võimalik saada kontakti vanemate poolt teatatud kontaktaadressil, on juhatajal õigus kustutada laps lasteaianimekirjast.
  30. Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kohatasu ei maksta.
  31. Kooliminevate laste vanemad kirjutavad direktorile avalduse, milles märgivad lapse lasteaias viibimise viimase päeva ning kooli, kuhu laps läheb.
  32. Kontaktandmete muutumisel palun teavitada sellest rühma õpetajat.
  33. Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt küsitakse lapsevanematelt luba lapse foto esitlemise kohta kodulehel, projektides ja esinemistel.  Allkiri kehtib terve lapse lasteaias viibimise aja. Lapsevanemal on õigus oma luba tagasi võtta sellekohase avaldusega.
  34. Antud kodukord on kooskõlastatud hoolekoguga.