Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev lastevanemate esindajate kogu.

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja. Õpetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu, rühma vanemate esindaja valib rühma vanemate koosolek, linnaosa esindaja määrab linnaosa vanem.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu liikmed 2022/23 õppeaastal:

Liivamummud: Murel Truu, hoolekogu esindaja murel.truu@gmail.com

Õnnesikud: Maris Veso

Lendoravad: Annika Hallik

Naerukassid: Siret Rebane

Pilvejänesed: Kerstin Hindrimäe

Kuuhiired: Ingrid Songisepp

Tuulehobud: Elise Sass

Tähekullid: Telle Kurro

TÖÖKAVA

SEPTEMBER:

 • Eelarve projekti tutvustus
 • Tegevuskava tutvustus, plaanid
 • Õppe- ja kasvatustöö korraldus, huvitegevus
 • Asjakohased teemad

NOVEMBER:

 • Jõulude ettevalmistus
 • Koostöö lastevanematega rühmade tasandil

JAANUAR                 

 • Poolaasta tegevuse analüüsid
 • Parendustegevuse planeerimine

MAI, JUUNI                                      

 • Õppeaasta analüüsid (tegevuskava, õppe- ja kasvatustöö)
 • Rahuloluküsitluste analüüsid
 • Lasteaia sünnipäev
 • Parendustegevused