Liivamäe Lasteaia kodukord

Üldsätted

 1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
 2. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajale täitmiseks kohustuslik.
 3. Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused (EV Haridusseadus §24)
 4. Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7:00-19:00. Lasteaed on suletud riigipühadel.
 5. Lasteaia direktoril on vastavalt vajadusele õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel, eriolukorras jne).
 6. Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt kollektiivpuhkuseks suletud kuni üks kuu. Lapsevanema taotluse alusel on lapsele vajadusel kindlustatud koht asenduslasteaias. Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kohatasu ei maksta.
 7. Lasteaed teeb koostööd Tallinna Ülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja teiste õppeasutustega. Praktikantidest teavitatakse lapsevanemaid ja uuringute läbiviimiseks küsitakse lapsevanemate nõusolekut.
 8. Lasteaias on tugisüsteem (HEV koordinaator, logopeed, eripedagoog, tugiassistent). Lapse lasteaeda toomisel saab lapsevanem Eliisi veebikeskkonnas anda õiguse oma lapse toetamiseks tugisüsteeme rakendada ja nõustub, et spetsialistid ja rühmaõpetajad võivad omavahel koostööd teha ja lapsega seonduvaid andmeid jagada. Esimest korda tugisüsteemi spetsialisti juurde minnes või rühmas olukorda kaardistades lapsevanemaid ei teavitata. Lapsevanem saab õpetajatelt või tugisüsteemi spetsialistilt info, kui tema laps mõnda tugiteenust regulaarselt vajab. Kui lapsevanem ei soovi, et tema laps saaks tugiteenuseid, tuleb teha direktorile sellekohane avaldus.
 9. Eliisis tuleb lapsevanemal anda nõusolek või keelduda oma lapse fotode, loomingu kasutamiseks Eliisis, lasteaia kodulehel ja/või Facebookis (Liivamäe lasteaia ja Rohelise kooli lehel). Kui lapsevanem ei luba oma last rühmapiltide tegemisel fotole, siis tuleb sellest direktorile eelnevalt kirjalikult avaldus saata. Samuti on keelatud Eliisist kolmandatele osapooltele piltide edastamine.
 10. Keelatud on kirjaliku loata lasteaia territooriumil laste pildistamine ja filmimine.
 11. Lasteaias on tasulised huviringid. Huviringi läbiviimise kvaliteedi ja info jagamise eest lapsevanematele vastutab huviringi läbiviija.
 12. Kui laps saab õppeaasta jooksul huviringi ealiseks, saab laps liituda vabade kohtade olemasolul sel kuul, kui ta saab nii vanaks, kui ringi/trenni võetakse.
 13. Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest rühma õpetajat ning muudab ise ELIIS veebikeskkonnas andmed.

Lapse lasteaeda toomine ja sealt ära viimine

 1. Laps tuuakse lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja kõiki kohalolijaid tervitades.
 2. Hommikul annab lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik lapse isiklikult lasteaia töötajale üle.
 3. Lapsevanemal on õigus last lasteasutusse tuua ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides, segamata rühma tegevusi. Soovitav on laps tuua lasteaeda hommikusöögiks kell 8.30, kuid võimalusel hiljemalt 9.00, mil algavad õppe- ja kasvatustegevused. Hommikusööki pakutakse lasteaias kuni 9.00.
 4. Kui laps tuuakse lasteaeda pärast kella 9.00, siis tuleb lapsevanemal sellest rühma personali eelnevalt teavitada ELIIS veebikeskkonna kaudu või telefonile sõnumit saates.
 5. Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem õpetajaid ELIIS veebikeskkonnas, selle võimaluse puudumisel sõnumiga rühmatelefonile.
 6. Vastavalt seadusele võib õpetaja lapse üle anda lapsele järgi tulnud alaealisele isikule, kui lapsevanem on eelnevalt esitanud direktorile sellekohase avalduse. Sellisel viisil lapse üleandmiseandmisel läheb vastutus lapse eest üle lapsevanemale alates lapse üleandmisest alaealisele isikule ning õpetaja ja lasteaia vastutus lõpeb samast ajast.
 7. Kui lapsele tuleb järgi rühma töötajatele võõras isik, tuleb sellest eelnevalt õpetajat taasesitamist võimaldaval viisil teavitada. Sõnumi saab saata ELIIS veebikeskkonna kaudu või rühma telefonile.
 8. Soovituslik on õpetajaga rääkida kohe, kui tekib mõni mure, probleem või erimeelsus. Õpetajaga kontakteerumisel saab kasutada ka Eliis veebikeskkonda või rühmatelefoni.
 9. Päeva lõpus nii rühmast kui ka õuest lahkudes jäetakse hüvasti õpetajaga. Kojuminekul veendub lapsevanem, et rühma töötaja on lapse lahkumist märganud.
 10. Lapsele palume järgi tulla hiljemalt kell 18.45, lasteaed suletakse kell 19.00. Juhul, kui lapsele ei ole lasteaia sulgemise ajaks järele tuldud ning vanemaid ei ole võimalik kätte saada, annab õpetaja lapse üle politseile.
 11. Lapse korduvalt lasteaeda unustamise korral (üle lasteaia sulgemise aja) on direktoril õigus pöörduda lastekaitse ametniku poole.
 12. Õpetajal on õigus last mitte üle anda selgelt joobeseisundis isikule.

Lapse tervislik seisund

 1. Õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köha jne.), sest lapse tervislik seisund võib kahjustada nii lapse enda kui teiste laste ja täiskasvanute tervist.
 2. Lapse haigestumisel või puudumisel teavitada rühma õpetajaid Eliisi veebikeskkonnas, nakkushaiguste puhul teatada diagnoos.
 3. Õpetaja jälgib lapse tervislikku seisundit lasteaeda vastuvõtul ja lasteaias viibimise ajal ning teavitab tervise- ja käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadused direktorit.
 4. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviserikke tõttu määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigus) lasteasutuses anda ravimeid, arsti määratud annustes üksnes lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel. Muudel juhtudel ravimeid tarbiv ja õue mittelubatav laps lasteaeda ei tule.
 5. Lapsevanem informeerib lasteaeda lapse erivajadusest  ning sellega kaasnevatest soovitustest (allergia jm).
 6. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema ja kiirabi tulekuni on laps järelevalve all. Vajadusel antakse lapsele esmast abi.

Lapse riietus ja hügieen

 1. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
 2. Lapsel on alati rühmas olemas hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vahetusriided
 3. Lapsel peaks olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav, lihtsate kinnitustega, õueriietus. Hea, kui lasteaia õueriietus oleks ainult õues mängimiseks või selline, mille määrdumise korral ei teki probleeme. Sõrmkindaid palume panna kaasa lapsele, kes neid ise kätte oskab panna. Aasta läbi, ka suveperioodil on vajalik peakate. Soovitame riided ja jalanõud markeerida lapse nimega.
 4. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju õppetegevusi õues.
 5. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle ja ohtlikke detaile.

Kodust kaasa võetud mänguasjad

 1. Laps võib lasteaeda iga päev kaasa võtta ühe kaisulooma või raamatu.
 2. Mänguasjapäev on kolmapäev ja siis võib laps kaasa võtta asja, mis mahub tema isiklikku sahtlisse (suuremad asjad õpetajaga kokkuleppel). Arvestama peab sellega, et õpetaja ei vastuta mänguasjade kadumise või katkimineku eest. Oma mänguasjade kaasa võtmisel kehtib põhimõte: “Luban ka teistel oma mänguasjaga mängida”.

Turvalisus ja ohutus

 1. Lasteaia territooriumil laste ohutuse huvides ei sõideta jalgratta, tõukeratta, rula ja rulluiskudega. Jalgrattaid, kärusid, turvatoole jms saab hoiustada maja ees olevas kuuris, nende kadumise või rikkumise eest lasteaed ei vastuta.
 2. Turvalisuse huvides ei ole lubatud koertega hoovialale tulla.
 3. Kõik lasteaia territooriumile tulijad ja sealt lahkujad sulgevad enda järel aiavärava.
 4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud täiskasvanute ja laste suhtarvudest.
 5. Lasteaia kriisiolukordade lahendamise plaan määratleb õpetajate ja teiste lasteaia töötajate ülesanded kriisiolukorras.

Lasteasutuses koha kasutamise lõpetamine

 1. Lapse nimekirjast kustutamiseks kirjutab lapsevanem avalduse, edastab selle direktorile ja tasub veel tasumata lasteaiatasu. Kui laps ei ole ilmunud lasteaeda 2 kuu jooksul, vanemad ei ole teatanud puudumise põhjustest ja vanematega ei ole võimalik saada kontakti vanemate poolt teatatud kontaktaadressil, on direktoril õigus kustutada laps lasteaianimekirjast.
 2. Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu. Lasteaiamaks tuleb tasuda jooksva kuu jooksul ettemaksuna lasteaia arvelduskontole, hiljemalt 15.kuupäevaks. Enam kui kahekuulise võlgnevuse korral arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja. Toidusoodustust ei ole võimalik taotleda võlgnikel.
 3. Kooliminevate laste vanemad kirjutavad direktorile avalduse, milles märgivad lapse lasteaias viibimise viimase päeva ning kooli, kuhu laps läheb.
 4. Lapsevanemal tuleb lasteasutust koheselt teavitada ja edastada sellekohane dokument, kui nõustamiskomisjon on otsustanud koolikohustuse edasilükkamise.
 5. Kooliminevale lapse vanemale väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi vastavalt kehtivale korrale.

 

Antud kodukord on kooskõlastatud pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

 

(Viimati uuendatud november 2023)