1. EESMÄRGID 2023/2024

 • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine. Säästlik majandustegevus, kokkuhoid, ressursside vajaduspõhine, sihipärane ja otstarbekas juhtimine.
 • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond.
 • Rakendatud operatiivne info edastamine igal tasandil, suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele ning hästi toimiv meekonnatöö personaliga.
 • Rakendatud sobitusrühma tööks ja Ukraina laste toetamiseks vajalik personal ja vahendid,
 • Rakendatud lasteaia eripära arendamine ja juurutamine
 • Rakendatud toimiv tugisüsteem, eesti keele tugiõpe
 • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine ning tunnustamine.
 • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega, toetades õpitegevusi ja lasteaia arengut.
 • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine, õpikeskkonna mitmekesistamine
 • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

Õppeaasta teema 2023/24:

Põnevat avastamist ja mängurõõmu igasse päeva – Liivamäe loodusuurijad

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID 2023/2024:

 • Läbi mitmekülgse õppe- ja kasvatustöö saab laps uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi, õpib tegema koostööd ning omandab üldtunnustatud käitumisreegleid.
 • Laps suudab isetegemise teel jõuda lahendusteni ja kogeda eduelamust.
 • Laps saab aru põhjus–tagajärg seosest.
 • Koostöö toimib kõikide osapoolte vahel (laps, lapsevanem, lasteaia personal, hoolekogu) ja täiskasvanud on lapsele eeskujuks.
 • Lapse arengulise erivajaduse varajane märkamine ja tema arengu toetamine on rakendatud.
 • Muu koduse keelega lapse kohanemine, huvi Eesti kultuuriloo vastu ja eesti keele õpe on toetatud.

2. JUHTIMINE

Üldeesmärk: Lasteaia visioonist ja missioonist lähtuvalt on koostöös erinevate huvipooltega loodud lastele ja personalile turvaline, kaasaegne õpi- ja töökeskkond, mis võimaldab jätkata õpinguid ning eluga väärikalt toime tulla
Eesmärgid 2023/2024:

Sisehindamissüsteem on rakendatud.

Personal on  motiveeritud ja toetatud uusi rühma meeskondasid ja kolleege, rakendunud tõhus meeskonnatöö,  positiivne õhkkond).

Tugisüsteemi ja tugispetsiaistide meeskonnatöö on rakendunud.

Lasteaia eripära on innovaatilisusele, keskkonnahoiule ja koduloolisusele suunatud

Lasteaed on avatud  piirkondlikule kogukonnale kui lastele ja lapsevanematele.

Tegevus täitmine
Rakendatud LA tegevusvaldkondade seire ja analüüs.

 

2023, 2024
Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna ja arenguvõimaluste loomine 2023
Lasteaia tegevuse suurem presenteerimine, eripära ja keskkonna ning koduloolisuse rakendamine 2023, 2024
Lasteaia avatus, parima kogemuse jagamine. Tugisüsteemi arendamine 2023
Kogukonna kaasamine „Hariv aed“ 2023
Rohelise Kooli lipp 2024

 

3. PERSONALIJUHTIMINE

Üldeesmärk.  Lasteaias töötab kvalifitseeritud, motiveeritud, tasakaalustatult arendatud ja meeskonnatööd väärtustav personal, kes võimaldab lastele võimete ning huvikohast haridust.
Eesmärgid 2023/2024:

Personali  tasakaalustatult arendamine on planeeritud, koolituskava arvestab arengusuundi ja hindamistulemusi.

Tegevus täitmine
Personali hindamine
Meeskonna hindamise vorm 2023
Personali arendamine
Tasakaalustatud personali arendamine, koolitused, suunata õppima 3 töötajat 2023
Mentorlussüsteemi tõhusam rakendamine 2023
Personali enesemotivatsiooni tõstmine läbi toimiva ja positiivse meeskonnatöö, muutused meeskondades 2023
Rohelise Kooli meeskonna tegevuse suunamine uue lipu taotluseks 2023
Avatud tegevuste läbiviimine, parima praktika jagamine sisekoolitustel
Uued, innovaatilised lahendused (muinasjutupäev, robootikapäev,  katsetepäev, õueaiandus, aiake toas jne) 2023, 2024
Personali kaasamine
Rahuloluküsitluse läbiviimine 2024
Läbi töörühmade lasteaia arendustegevus 2023, 2024
Igakuised infokoosolekud pedagoogidele ideede ja kogemuste jagamiseks, probleemide lahendamiseks 2023, 2024
Igakuised õpetaja abide koosolekud ideede ja kogemuste jagamiseks, probleemide lahendamiseks 2023, 2024
Rühmade vaheline koostöö erinevate ürituste ja mängupidude ettevalmistamisel, läbiviimisel 2023,2024

 

4. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Üldeesmärk: Õppe- ja kasvatusprotsess toetab last ja õpetajat õpitegevuses.
Eesmärgid 2023/2024:

 

Tegevus täitmine
Laste areng
Koolivalmiduskaardi koostamine kooliminevatele lastele 2024
Laste arenguhindamise arendustöö 2023
Logopeediline uuring lastele 2023/2024
Lisatähelepanu vajavate laste toetamine 2023/2024
Tugisüsteemi arendustöö, koostöö erispetsialistide vahel 2023/2024
Osalemine näitustel ja konkurssidel väljaspool lasteaeda, laste juhendamine 2023, 2024
Õppekava
Partnerite kaasamine õppetöö mitmekesistamisse 2023, 2024
Õppe- ja kasvatustööd ilmestavad innovaatilised tegevused, projektid, üritused (planeerimine, rakendamine rühmades, ürituste kava) 2023
Õppekorraldus ja meetodid
Õppe- ja kasvatustöö korraldamine lähtuvalt laste vanusest, huvist, arengust: “Kiusamisest vaba lasteaed” metoodika rakendamine

Draamaõppe rakendamine

Avastusõppe elemendid kõikides rühmades

2023, 2024
Rakendatud ELIIS veebikeskkond: infovahetus, lapsevanematega suhtlus, lapse registreerimine, igapäevane tagasiside, koolivalmiduskaardid 2023, 2024
Rakendatud õuesõpet vähemalt 1x nädalas 2023, 2024
Tegevuste läbiviimine haridusrobotitega 2023,2024
Laste tööde näitused 2023, 2024
Laste silmaringi laiendamine: matkad ja väljasõidud 2023, 2024

 

5. AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUS

Üldeesmärk: Huvigrupid on määratletud ning nad panustavad lasteaia arengusse ja õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamisse.
Eesmärgid 2023/2024:

Rakendatakse lapsevanemate nõustamist ja jagatakse parimaid kogemusi õppe- ja kasvatustöö osas.

Toimib koostöö ja partnerlus (laste esinemised, näidendid, võistlused jne) ning uute koostööplaanide koostamine huvigruppidega.

Tegevus täitmine
Lapsevanemad
Lapsevanemate nõustamine läbi parima kogemuse jagamise,

individuaalne nõustamine tugispetsialistide poolt

2023, 2024

 

Põhjendatud ettepanekutega arvestamine parendustegevuses (küsitluste tulemused, arenguvestlused, analüüsid) 2024
Operatiivse info edastamine kõikidele huvigruppidele ELIIS veebikeskkonnas, kodulehel 2023, 2024
Rahulolu-uuringute läbiviimine 2024
Teised haridusasutused
Koostöökava koostamine 2023 aastaks Rahvusvahelise Kooliga, Unistuse Lasteaiaga 2023
Loodusteaduse huviringi rakendamine 2023
Muud partnerid
Staabi- ja Sidepataljoniga,  Küberväeosaga planeeritud koostöökava 1.aastaks 2023
Logopeedi koostööteenus 2023
Minu Tantsukool, ruumide rent 2023
Valge Maja Hambaravi – lastele hammaste kontroll, loeng hammaste hügieenist 2023
Metsakitse talu (biojäätmete realiseerimine ja lastele loomade vaatlus) 2023, 2024
teatrid külastusplaan vastavalt asenduspindade plaanile 2023
Roheline kool ürituste ettevalmistus 2023

 

6. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Üldeesmärk: Ressursside juhtimine on sihipärane ja otstarbekas, toetades arengukava eesmärkide täitmist.
Eesmärgid 2023/2024:

Koduleheküljel ja Eliisi operatiivse info edastamine.

Kaasajastatud ja arengule suunatud õpi-, töö-  ja kasvukeskkond.

Tegevus täitmine
Tehnovõrgud
Dokumendihaldussüsteemi Postipoiss rakendamine 2023
Tieto, Pristise ja Eliisi koostööna uuenduslik uksekaartide süsteemi rakendamine 2023
Konstruktsioonid,  Ruumide korrastus
Taristute arendus ja parendustöö 2023
Toitlustamine
 Suveperioodiks vajadusel toitlustajaga koostöö planeerimine 2024
Menüüde mitmekesistamine lähtuvalt lapsevanemate ettepanekutest rahuloluküsitluses 2023
Õpi- ja mängukeskkond
Töö- ja õppevahendite  uuendamine. Varju alla tahvlid. Lähtuvalt rahuloluküsitlustest kutsuda majja õppevahendite pakkujaid, et õpetajad saaks ise vajalikke vahendeid valida. 2023, 2024
Mäe vähendamine, muruvaibad 2024
Inforessursside juhtimine
Koostöö ja majasisene infosüsteem: koosolekud (vajadusel Zoom keskkonna rakendamine), infotunnid, suhtlus Eliis keskkonna vahendusel 2023, 2024

 

7. PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖ

TEGEVUS täitmine
lasteaia tegevuskava, eelarve, õppekava

Ühisürituste kava, vastutajate jaotamine I poolaastaks.

parendustegevus, koolituste  väljaselgitamine,

rühma tegevuse planeerimine, ajakava. Rühmade õppekasvatustöö korraldus.

september
Rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsid.

Hinnang koostööle vanematega.

Aasta tegevuskava analüüs: I poolasta.

Eelarve analüüs. Tagasiside koolitustelt, koostöö analüüs.

Ürituste plaani II poolaasta vastutajad

jaanuar
Tagasiside koolitustelt.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüs, suvine õppetegevus, õppeaasta   analüüs, parendusettepanekud

mai