Õppeaasta tegevuskava

1.     EESMÄRGID 2022/2023

 • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Säästlik majandustegevus, ressursside sihipärane ja otstarbekas juhtimine).
 • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond ning vahendid.
 • Rakendatud operatiivne info edastamine, suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele
 • hästi toimiv meekonnatöö, mentorlus.
 • Rakendatud sobitusrühmade tööks ja Ukraina laste toetamiseks vajalik personal, rakendatud toimiv tugisüsteem.
 • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine ning tunnustamine.
 • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega, toetades õpitegevusi ja lasteaia arengut.
 • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine.
 • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

 

Õppeaasta teema: ÕHUTAME ÕHINAT!

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID 2022/2023:

 • Õppetegevused on paindlikud ja lõimitud, rakendatud on loovad lähenemised ja mängulised võtted (õuesõpe, õueaiandus, avastusõpe, robootika (MÕK, õpime igal pool, Liivamäe loodusuurijad, kogukonna kaasamine „Hariv aed“)
 • Laps tunneb huvi õppimise vastu, on aktiivne, loov ja ettevõtlik.
 • Laps kogeb eduelamust läbi erinevate tegevuste.
 • Rakendatud on lapse erivajaduste varajane märkamine ja toetamine.
 • Rakendatud on muukeelse lapse kohanemise toetamine, eesti keele õpe ja huvi kultuuriloo vastu.

 2. JUHTIMINE

JUHTIMINE
Üldeesmärk: Lasteaia visioonist ja missioonist lähtuvalt on koostöös erinevate huvipooltega loodud lastele ja personalile turvaline, kaasaegne õpi- ja töökeskkond, mis võimaldab jätkata õpinguid ning eluga väärikalt toime tulla
Eesmärgid:

·       Lasteaia tegevuse suurem presenteerimine.

·       Kodulehe ja ELIIS keskkonna arendamine.

·       Loodus- ja loovustoa ettevalmistamine, MÕK rakendamine.

·       Koostöö jätkamine keskkonna- ja välisprojektides.

·       Ukraina lastele tugisüsteemi loomine, arendamine.

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Lasteaia tegevuse suurem presenteerimine (lasteaia koduleht, veebilehel, Haridusameti kodulehel ja meedias). x Direktor  

 

ELIIS keskkonna suurem rakendamine, lastevanemate poolt x Direktor
Ukraina lastele tugisüsteemi loomine, arendamine. x Direktor
Koostöö tegemine keskkonna- ja välisprojektides  

x

Direktor
Tuginedes analüüsidele loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna ja arenguvõimaluste loomine kõigis valdkondades. (MÕK, uued lähenemised, projektid) Direktor

3. PERSONALIJUHTIMINE

Üldeesmärk.  Lasteaias töötab kvalifitseeritud, motiveeritud, tasakaalustatult arendatud ja meeskonnatööd väärtustav personal, kes võimaldab lastele võimete ning huvikohast haridust.
Eesmärgid:

·       Parimate kogemusteja praktikate jagamine majasiseselt ja piirkondlikult.

·       Rohelise Kooli tugirühma tegevuskava koostamine. Õueaianduse suurem rakendamine

·       Suurema tähelepanu pööramine ühiskoolitustele, tugisüsteem, robootika.

·       Ukraina laste toetamine, keeleõpe, lõimumine Eesti kultuuri

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Personali arendamine
Ülelinnaliste avatud tegevuste korraldamine parimate praktikate jagamiseks, tegevuste analüüsimine (loodus, katsed, draamaõpe )  

 

x

Direktor
Majasised parimate kogemuste jagamine, mentorlus  

x

Direktor
Robootikakoolituste läbiviimne majasiseselt, koostöös Robomikuga. X Direktor
Rohelise Kooli töögrupi eestvedamisel keskkonnaalase tegevuse arendamine Direktor
Ukraina laste toetamine, keeleõpe, lõimumine Eesti kultuuri

 

4. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Üldeesmärk: Õppe- ja kasvatusprotsess toetab last ja õpetajat õpitegevuses.
Eesmärgid:

·       Laste arenguanalüüsid, koolivalmidus

·       Õppekava arendus Tervisekasvatus ja liikumistegevused mina ja keskkonna alla.

·       MÕK[1] – Uute ja innovaatiliste lahenduste rakendamine õppe- ja kasvatustöös

·       Robootikaalase tegevuse suurem rakendamine õppetöös.

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Laste areng        
Lapse arengu analüüs 2 x aastas, arengutabelite ja koolivalmiduskaardi täitmine  

x

direktor  
Õppekava
Õppekava arendus- Tervisekasvatus ja liikumistegevused mina ja keskkonna alla.  

x

direktor
Õppekorraldus ja meetodid
·       Roheline Kooli tegevuste planeerimine J. Käisi põhimõtetele tuginedes. Loodusteaduste, rakendamine.
Uute ja innovaatiliste lahenduste rakendamine õppe- ja kasvatustöös,

·       õppimine erinevates keskkondades, kaasates lapsevanemad ja partnerid.

 

 

 

x

Direktor
Tegevuste läbiviimine haridusrobotitega. (1x kuus robootikapäev) x direktor

5. AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUS

Üldeesmärk: Partneridd on määratletud ning nad panustavad lasteaia arengusse ja õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamisse.
Eesmärgid:

·       Lapsevanemate nõustamissüsteemi arendamine, Ukraina vanemate kaasamine süsteemi

·       Õppe- ja kasvatustöösse erinevate partnerite kaasamine, Töövarjupäevade korraldamine lapsevanemale.

·       Parimate praktikate  jagamine teiste haridusasutustega.

·       Uute ja rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine.

Tegevus 2022 Vastutaja Ressurss Märkus
Lapsevanemad        
Lapsevanema nõustamissüsteemi  loomine, rakendamine, Ukraina lapsevanemate süsteemi loomine, analüüsimine (nõustamine, vestlused analüüsid  

 

x

Direktor tugiõpetaja

 

Lapsevanemate  töövarjupäevade korraldamine, tegevuse analüüsimine x Direktor
Teised haridusasutused
Õppe- ja kasvatustöösse erinevate partnerite kaasamine, koostöö hindamine
Parimate praktikate jagamine:

(õppepäevad, töötoad, ümarlauad)

 

x

Direktor KIK[2] 1000€
MÕK: koostöötegevuste läbiviimine Kullatera lasteaiaga ja Unistuse lasteaiaga, Rahvusvahelise Kooliga (koolitused, üritused, parimate praktikate jagamine)  

x

 

Direktor

Muud partnerid
Staabi- ja Sidepataljoniga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x  

Direktor

Tantsuklubi Laguuni koostöökava koostamine 1 aastaks, rakendamine x Direktor rent
Kalevi Jalgpallikooli koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor rent
Kalevi Korvpallikool koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor rent
MTÜ Lauluaed koostöökava koostamine 1.aastaks, rakendamine x Direktor rent
Metsakitse taluga koostöökava koostamine 1.aastaks, rakendamine x Direktor
Raja taluga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine
Rahvusvahelise Kooliga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor
Unistuse Lasteaiaga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor
Minu Tantsukool koostöökava koostamine 1.aastaks, rakendamine x Direktor rent
Koostöö Kesklinna Valitsusega

(ressursid, liiv, lehevedu)

x Direktor
Uute – ja rahvusvaheliste partnerite leidmine, koostöö rakendamine x Direktor

6. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Üldeesmärk: Ressursside juhtimine on sihipärane ja otstarbekas, toetades arengukava eesmärkide täitmist.
Eesmärgid:

·       Sisekommunikatsiooni parandamine, hoolekogu suurem kaasamine.

·       Ressursside otsimine parandustegevusteks. Haridusameti investeeringud.

·       Loodus- ja loovustoa ettevalmistus, käivitamine.

·       Tasakaalustatud eelarve igas valdkonnas.

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Tehnovõrgud.
Kodulehe arendamine x Direktor 800€
Ruumide korrastus  
Loodus- ja loovustoa ettevalmistus, käivitamine
Personali motiveerimine  
Personali motiveerimiseks eelarvest vahendite eraldamine x Direktor 5000€
Menüüde mitmekesistamine, tehnoloogiliste kaartide uuendamine toorainepõhiselt.  

x

Direktor 5000€  

7. PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖ  TEEMAD

TEGEVUS täitmine
lasteaia tegevuskava, eelarve, õppekava

Ühisürituste kava, vastutajate jaotamine.

parendustegevus, koolituste  väljaselgitamine,

rühma tegevuse planeerimine, ajakava. Rühmade õppekasvatustöö korraldus.

september
Rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsid.

Hinnang koostööle vanematega.

Aasta tegevuskava analüüs: I poolasta.

Eelarve analüüs. Tagasiside koolitustelt, koostöö analüüs.

Ürituste plaani analüüs, II poolaasta vastutajad

jaanuar
Tagasiside koolitustelt.

Laste joonistuste näitus.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüs, suvine õppetegevus, õppeaasta   analüüs, parendusettepanekud

juuni

8. HOOLEKOGUGA PLANEERITUD TEEMAD

TEGEVUS täitmine
lasteaia tegevuskava, eelarve, ürituste kava, parendustegevus, muudatused uuel õppeaastal.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus, huvitegevus,

Jõulude ettevalmistus

Koostöö lapsevanematega rühmade tasandil

september
Rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsid.

Suvine töökorraldus

Eelarve analüüs.

Poolaasta tegevuse analüüsid

Parendustegevuse planeerimine

jaanuar
Küsitluste analüüsid

Lasteaia sünnipäev

Parendustegevused

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüs, õppeaasta   analüüs, parendusettepanekud

Mai/juuni

 

[1] MÕK – muutuv õpikäsitus

[2] KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppeaasta tegevuskava

1.     EESMÄRGID 2022/2023

 • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Säästlik majandustegevus, ressursside sihipärane ja otstarbekas juhtimine).
 • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond ning vahendid.
 • Rakendatud operatiivne info edastamine, suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele
 • hästi toimiv meekonnatöö, mentorlus.
 • Rakendatud sobitusrühmade tööks ja Ukraina laste toetamiseks vajalik personal, rakendatud toimiv tugisüsteem.
 • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine ning tunnustamine.
 • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega, toetades õpitegevusi ja lasteaia arengut.
 • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine.
 • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

 

Õppeaasta teema: ÕHUTAME ÕHINAT!

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID 2022/2023:

 • Õppetegevused on paindlikud ja lõimitud, rakendatud on loovad lähenemised ja mängulised võtted (õuesõpe, õueaiandus, avastusõpe, robootika (MÕK, õpime igal pool, Liivamäe loodusuurijad, kogukonna kaasamine „Hariv aed“)
 • Laps tunneb huvi õppimise vastu, on aktiivne, loov ja ettevõtlik.
 • Laps kogeb eduelamust läbi erinevate tegevuste.
 • Rakendatud on lapse erivajaduste varajane märkamine ja toetamine.
 • Rakendatud on muukeelse lapse kohanemise toetamine, eesti keele õpe ja huvi kultuuriloo vastu.

 2. JUHTIMINE

JUHTIMINE
Üldeesmärk: Lasteaia visioonist ja missioonist lähtuvalt on koostöös erinevate huvipooltega loodud lastele ja personalile turvaline, kaasaegne õpi- ja töökeskkond, mis võimaldab jätkata õpinguid ning eluga väärikalt toime tulla
Eesmärgid:

·       Lasteaia tegevuse suurem presenteerimine.

·       Kodulehe ja ELIIS keskkonna arendamine.

·       Loodus- ja loovustoa ettevalmistamine, MÕK rakendamine.

·       Koostöö jätkamine keskkonna- ja välisprojektides.

·       Ukraina lastele tugisüsteemi loomine, arendamine.

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Lasteaia tegevuse suurem presenteerimine (lasteaia koduleht, veebilehel, Haridusameti kodulehel ja meedias). x Direktor  

 

ELIIS keskkonna suurem rakendamine, lastevanemate poolt x Direktor
Ukraina lastele tugisüsteemi loomine, arendamine. x dir
Koostöö tegemine keskkonna- ja välisprojektides  

x

Direktor
Tuginedes analüüsidele loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna ja arenguvõimaluste loomine kõigis valdkondades. (MÕK, uued lähenemised, projektid) Direktor

3. PERSONALIJUHTIMINE

Üldeesmärk.  Lasteaias töötab kvalifitseeritud, motiveeritud, tasakaalustatult arendatud ja meeskonnatööd väärtustav personal, kes võimaldab lastele võimete ning huvikohast haridust.
Eesmärgid:

·       Parimate kogemusteja praktikate jagamine majasiseselt ja piirkondlikult.

·       Rohelise Kooli tugirühma tegevuskava koostamine. Õueaianduse suurem rakendamine

·       Suurema tähelepanu pööramine ühiskoolitustele, tugisüsteem, robootika.

·       Ukraina laste toetamine, keeleõpe, lõimumine Eesti kultuuri

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Personali arendamine
Ülelinnaliste avatud tegevuste korraldamine parimate praktikate jagamiseks, tegevuste analüüsimine (loodus, katsed, draamaõpe )  

 

x

Direktor
Majasised parimate kogemuste jagamine, mentorlus  

x

Direktor
Robootikakoolituste läbiviimne majasiseselt, koostöös Robomikuga. X Direktor
Rohelise Kooli töögrupi eestvedamisel keskkonnaalase tegevuse arendamine Direktor
Ukraina laste toetamine, keeleõpe, lõimumine Eesti kultuuri

 

4. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Üldeesmärk: Õppe- ja kasvatusprotsess toetab last ja õpetajat õpitegevuses.
Eesmärgid:

·       Laste arenguanalüüsid, koolivalmidus

·       Õppekava arendus Tervisekasvatus ja liikumistegevused mina ja keskkonna alla.

·       MÕK[1] – Uute ja innovaatiliste lahenduste rakendamine õppe- ja kasvatustöös

·       Robootikaalase tegevuse suurem rakendamine õppetöös.

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Laste areng        
Lapse arengu analüüs 2 x aastas, arengutabelite ja koolivalmiduskaardi täitmine  

x

direktor  
Õppekava
Õppekava arendus- Tervisekasvatus ja liikumistegevused mina ja keskkonna alla.  

x

direktor
Õppekorraldus ja meetodid
·       Roheline Kooli tegevuste planeerimine J. Käisi põhimõtetele tuginedes. Loodusteaduste, rakendamine.
Uute ja innovaatiliste lahenduste rakendamine õppe- ja kasvatustöös,

·       õppimine erinevates keskkondades, kaasates lapsevanemad ja partnerid.

 

 

 

x

Direktor
Tegevuste läbiviimine haridusrobotitega. (1x kuus robootikapäev) x direktor

5. AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUS

Üldeesmärk: Partneridd on määratletud ning nad panustavad lasteaia arengusse ja õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamisse.
Eesmärgid:

·       Lapsevanemate nõustamissüsteemi arendamine, Ukraina vanemate kaasamine süsteemi

·       Õppe- ja kasvatustöösse erinevate partnerite kaasamine, Töövarjupäevade korraldamine lapsevanemale.

·       Parimate praktikate  jagamine teiste haridusasutustega.

·       Uute ja rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine.

Tegevus 2022 Vastutaja Ressurss Märkus
Lapsevanemad        
Lapsevanema nõustamissüsteemi  loomine, rakendamine, Ukraina lapsevanemate süsteemi loomine, analüüsimine (nõustamine, vestlused analüüsid  

 

x

Direktor tugiõpetaja

 

Lapsevanemate  töövarjupäevade korraldamine, tegevuse analüüsimine x Direktor
Teised haridusasutused
Õppe- ja kasvatustöösse erinevate partnerite kaasamine, koostöö hindamine
Parimate praktikate jagamine:

(õppepäevad, töötoad, ümarlauad)

 

x

Direktor KIK[2] 1000€
MÕK: koostöötegevuste läbiviimine Kullatera lasteaiaga ja Unistuse lasteaiaga, Rahvusvahelise Kooliga (koolitused, üritused, parimate praktikate jagamine)  

x

 

Direktor

Muud partnerid
Staabi- ja Sidepataljoniga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x  

Direktor

Tantsuklubi Laguuni koostöökava koostamine 1 aastaks, rakendamine x Direktor rent
Kalevi Jalgpallikooli koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor rent
Kalevi Korvpallikool koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor rent
MTÜ Lauluaed koostöökava koostamine 1.aastaks, rakendamine x Direktor rent
Metsakitse taluga koostöökava koostamine 1.aastaks, rakendamine x Direktor
Raja taluga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine
Rahvusvahelise Kooliga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor
Unistuse Lasteaiaga koostöökava koostamine 1. aastaks, rakendamine x Direktor
Minu Tantsukool koostöökava koostamine 1.aastaks, rakendamine x Direktor rent
Koostöö Kesklinna Valitsusega

(ressursid, liiv, lehevedu)

x Direktor
Uute – ja rahvusvaheliste partnerite leidmine, koostöö rakendamine x Direktor

6. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Üldeesmärk: Ressursside juhtimine on sihipärane ja otstarbekas, toetades arengukava eesmärkide täitmist.
Eesmärgid:

·       Sisekommunikatsiooni parandamine, hoolekogu suurem kaasamine.

·       Ressursside otsimine parandustegevusteks. Haridusameti investeeringud.

·       Loodus- ja loovustoa ettevalmistus, käivitamine.

·       Tasakaalustatud eelarve igas valdkonnas.

Tegevus 2023 Vastutaja Ressurss Märkus
Tehnovõrgud.
Kodulehe arendamine x Direktor 800€
Ruumide korrastus  
Loodus- ja loovustoa ettevalmistus, käivitamine
Personali motiveerimine  
Personali motiveerimiseks eelarvest vahendite eraldamine x Direktor 5000€
Menüüde mitmekesistamine, tehnoloogiliste kaartide uuendamine toorainepõhiselt.  

x

Direktor 5000€  

7. PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖ  TEEMAD

TEGEVUS täitmine
lasteaia tegevuskava, eelarve, õppekava

Ühisürituste kava, vastutajate jaotamine.

parendustegevus, koolituste  väljaselgitamine,

rühma tegevuse planeerimine, ajakava. Rühmade õppekasvatustöö korraldus.

september
Rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsid.

Hinnang koostööle vanematega.

Aasta tegevuskava analüüs: I poolasta.

Eelarve analüüs. Tagasiside koolitustelt, koostöö analüüs.

Ürituste plaani analüüs, II poolaasta vastutajad

jaanuar
Tagasiside koolitustelt.

Laste joonistuste näitus.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüs, suvine õppetegevus, õppeaasta   analüüs, parendusettepanekud

juuni

8. HOOLEKOGUGA PLANEERITUD TEEMAD

TEGEVUS täitmine
lasteaia tegevuskava, eelarve, ürituste kava, parendustegevus, muudatused uuel õppeaastal.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus, huvitegevus,

Jõulude ettevalmistus

Koostöö lapsevanematega rühmade tasandil

september
Rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsid.

Suvine töökorraldus

Eelarve analüüs.

Poolaasta tegevuse analüüsid

Parendustegevuse planeerimine

jaanuar
Küsitluste analüüsid

Lasteaia sünnipäev

Parendustegevused

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüs, õppeaasta   analüüs, parendusettepanekud

Mai/juuni

 

[1] MÕK – muutuv õpikäsitus

[2] KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus