Õppeaasta tegevuskava

EESMÄRGID 2018/2019

 • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Säästlik majandustegevus, ressursside sihipärane ja otstarbekas juhtimine, suurem rõhuasetus, õues- ja avastusõppel, kodulool, ning draamaõppel).
 • Rakendatud pidev seire ja parendustegevus protsessidele ja valdkondadele, Demingi ratta põhimõtetest lähtuvalt.
 • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond (kaasaegsed ja vajalikud töö ja õpivahendid, metoodilise materjali süstematiseerimine, uuendamine).
 • Rakendatud operatiivne info edastamine igal tasandil (suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele, tehnilise personali suurem kaasatus õpitegevustesse..
 • Rakendatud hästi toimiv meekonnatöö personaliga (uute rühmameeskondade toetamine. Mesimummu).
 • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine (kvalifikatsioonikoolitused, enesetäiendamine, sisekoolitused, parimate kogemuste jagamine, uute kolleegide toetamine, mentorlus).
 • Personal on tunnustatud ja motiveeritud (positiivne töökeskkond, motivatsioonikoolitused).
 • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega (Staabi- ja Sidepataljon, Tantsuklubi Laguun, Kalevi Jalgpallikool, Kalevi Korvpallikool, Meero Muusik, Valge Maja hambakliinik, Metsakitse talu, My Dance).
 • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine (Kasutada õppetagavustes Kiusamisest vaba lasteaia vahendeid, draamaõpet, terviseedendust, avastus- ja õuesõpet).
 • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

 

Õppe- kasvatustöö eesmärgid 2018/2019

 • Rakendatud lasteaia õppekava ja rühma tegevuskavad (mängulisus, draamaõpe, kultuurilugu, robootika ja kodulugu).
 • Rakendatud lapsest lähtuv planeerimine, lapse individuaalsust arvestavalt.
 • Rakendatud avastus- ja õuesõpe (1x nädalas ning 1 nädal igal aastaajal, erinevate metoodikate kasutamine).
 • Rakendatud muutuva õpikäsitluse põhimõte õppetegevustes MÕK
 • Parendatud maja meeskonnatöö läbi kaasamise parendus- ja juhtimistegevuse.
 • Rakendatud isamaaline-, keskkonna-, kõlbeline kasvatus, muusikaline arendamine, laste tervise edendamine,
 • Parendatud koostöö lapsevanematega (suurem kaasamine rühma meeskonnatöösse, juhtimisotsuste tegemisse läbi hoolekogu ja koosolekute, ühisürituste, mängupidude).
 • Koostööpartneritega ilmestada ja toetada õppe- ja kasvatustööd ning laste arengut.
 • Eesti Vabariik 100 raames koduloo ja kultuuriloo süvendatud õpetamine (lastevanemate kaasamine projektidesse)
 • Roheline kooli lipu taotlemine, projekti tegevused liidetud õppetöösse.

 

 1. JUHTIMINE
Üldeesmärk: Lasteaia visioonist ja missioonist lähtuvalt on koostöös erinevate huvipooltega loodud lastele ja personalile turvaline, kaasaegne õpi- ja töökeskkond, mis võimaldab jätkata õpinguid ning eluga väärikalt toime tulla
Eesmärgid 2018/2019:

Sisehindamissüsteem on parendatud analüüsi vormid).

Personal on  motiveeritud, innustunud  ja toetatud (motivatsioonikoolitus, positiivne õhkkond).

Lasteaed on avatud, innovaatiline nii piirkondlikele lastele kui lastevanematele.

Tegevus täitmine
Rakendatud LA tegevuse analüüs tuginedes sisehindamisele

Tegevuskava poolaasta analüüsid, eelarve seire ja analüüs, õppe- ja kasvatustegevuse seire ja analüüs.

2018

2019

Personali ja lastevanemate kaasatus juhtimisotsuste tegemisse (lasteaia arendus ja parandustöö, eesmärgiteadlikkus, väärtused, ühisüritused, vestlused, analüüsid.) 2018
Rakendatud personali motiveerimine ja tunnustamine (motivatsioonikoolitused) 2018, 2019
Lasteaia avatus, osalemine piirkondlikel üritustel, parima kogemuse jagamine teiste lasteaedadega 2018, 2019
Operatiivne infoliikumine igal tasandil (eliis, koduleht, infolehed, koosolekud) 2018, 2019

 

 1. PERSONALIJUHTIMINE
Üldeesmärk.  Lasteaias töötab kvalifitseeritud, motiveeritud, tasakaalustatult arendatud ja meeskonnatööd väärtustav personal, kes võimaldab lastele võimete ning huvikohast haridust.
Eesmärgid 2018/2019:

Eneseanalüüsi – vorm on parandatud.

Personali  tasakaalustatult arendamine on planeeritud, koolituskava koostatud lähtuvalt hindamisele.

Tegevus täitmine
Personali hindamine
Muuta eneseanalüüsi vormi 2018
Personali arendamine
Tasakaalustatud personali arendamine, sisekoolitused:                               , motivatsioonikoolitus  ( õpetajate päev, meeskonnakoolitus)  

2018

Suunata õpetajad  kvalifikatsioonikoolitusele:

3 õpetajat,

2018

2019

Arenguvestlustest tulenevate lühikursuste võimaldamine õpetajatele: 6 õpetajat 2018
Evakuatsioonikoolitus 2019
Mentorlus ja tugisüsteem (uute rühmameeskondade toetamine, parima kogemuse jagamine majasiseselt) Mesimumm, Lepatriinu 2018
Personali individuaalne arendamine (arenguvestlus, koolitussoovid). 2018
Iseseisev enesetäiendamine, koolitustelt saadud parima kogemuse jagamine 2019
MÕK ( vastavalt ped nõuk otsusele. Tegevused, mängud 2018

 

 1. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS
Üldeesmärk: Õppe- ja kasvatusprotsess toetab last ja õpetajat õpitegevuses.
Eesmärgid 2018/2019:

Õppe-ja kasvatustegevuse toetamine, õuesõpet, avastusõpet, kodulugu, draamaõpet rakendades.

Koolivalmiduskaart on koostatud.

Õppekava parendustegevus, Laste arengvestluse vorm

Tegevus täitmine
Laste areng
Koolivalmiduskaardi koostamine kooliminevatele lastele 2019
Logopeediline uuring lastele 2019
Õppekava
Kõikide valdkondade ülevaatamine, parendamine, laste arenguvestluse tabelid ning eeldatavad tulemuste tabeli parendustegevus 2018, 2019
Õppekava arendustöö:

Lastevanemate kaasamine rühma õppe- ja kasvatustöösse ning meeskonnatöösse

 

2018 2019

Õppe- ja kasvatustööd ilmestavad tegevused, projektid, üritused (planeerimine, rakendamine rühmades, ürituste kava) 2018, 2019
Õppekorraldus ja meetodid
Rakendatud Kiusamisest vaba metoodika põhimõtted

Rakendatud draamaõpe Igal poolaastal 1 näidend

Rakendatud avastus- ja õuesõpet vähemalt 1 X nädalas

2018, 2019

 

 

 

 1. AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUS
Üldeesmärk: Huvigrupid on määratletud ning nad panustavad lasteaia arengusse ja õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamisse.
Eesmärgid 2018/2019:

Rakendatakse lastevanemate nõustamist ja jagatakse parimaid kogemusi õppe- ja kasvatustöö osas.

Toimib planeeritud koostöö ja partnerlus huvigruppidega.

Tegevus täitmine
Lapsevanemad
Lastevanemate nõustamine läbi parima kogemuse jagamise,

Koosolekud, individuaalsed vestlused

2018

2019

Avatud tegevused, õpetajate päev 2018
Põhjendatud ettepanekutega arvestamine parendustegevuses (küsitluste tulemused, arenguvestlused, analüüsid) 2018
Operatiivse info edastamine kõikidele huvigruppidele Eliis, Koduleht, 2018

2019

Teised haridusasutused
Koostööplaani koostamine 1.aastaks: 2018
Muud partnerid
Staabi- ja Sidepataljoniga planeeritud koostöökava 1.aastaks 2018
Logopeedi teenus 2019
Tantsuklubi Laguun ruumide rent,  tantsuvõistluse korraldamine 2018, 2019
Meero Muusik ruumide rent, laste esinemine üritustel 2018, 2019
Kalevi Jalgpallikool, ruumide rent, kevadine võistlus 2018, 2019
Kalevi Korvpallikool, ruumide rent, kevadine võistlus 2018,2019
My Dance , ruumide rent, kevadine avatud tund 2018, 2019
Valge Maja Hambaravi – lastele hammaste kontroll, loeng hammaste hügieenist 2018, 2019
Metsakitse talu (biojäätmete realiseerimine ja lastele loomade vaatlus) 2018, 2019

 

teatrid külastusplaan 2018, 2019
Piirkondlike ürituste korraldamine ja avatud õueala 2018
Roheline kool, lipu taotlemine 2018, 2019

 

 1. RESSURSSIDE JUHTIMINE
Üldeesmärk: Ressursside juhtimine on sihipärane ja otstarbekas, toetades arengukava eesmärkide täitmist.
Eesmärgid 2018/2019:

Koduleheküljele ümber kolimine

Kaasajastatud ja uuendatud on õpi-, töö-  ja kasvukeskkonda.

Tegevus täitmine
Tehnovõrgud
Kodulehekülje kolimine, info uuendamine 2018, 2019
Konstruktsioonid
Turvauksed esikusse 2019
Ruumide korrastus
Koridoride osaline värvimine 2019
Toitlustamine
Tehnoloogiliste kaartide parendustegevus 2018
Menüü parendamine 2019
Õpi- ja mängukeskkond
Töö- ja õppevahendite  uuendamine 2018, 2019

 

Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

 

Lastepärasus – Õppetegevuste  mängulisus,  laste individuaalsusega arvestamine laste

arengu toetamisel.

Innukus –            Laste ja personali õhina innustamine ja hoidmine

Integreeritus –   Õppe- ja kasvatustöös rakendatud integreeritud tööviis, temaatiline

seostatus, läbi avastus- ja õuesõppe.

Väärtused –      Positiivne õhkkond, usaldus ja meeskonnatöö.

Avatus –             Peredele, partneritele ja arengule suunatus,

Koostöö –           Laste arengu toetamiseks ja ilmestamiseks tõhus koostöö kõigi huvigruppide

ja -partneritega

Arvestav –          Hoolimine, märkamine,  sõbralikud ning viisakad suhted täiskasvanute ja

laste vahel.

Süsteemus –        Järjepidevus, tulemuste pidev seire ja parendustöö

Traditsioonid –Lasteaia eripära arendamine ja Eesti kultuuritraditsioonide hoidmine.