Õppeaasta tegevuskava

EESMÄRGID 2021/2022

 • Eelarvega tagatud kõigi lasteaia valdkondade toimimine (Väga säästlik majandustegevus, kokkuhoid, ressursside vajaduspõhine, sihipärane ja otstarbekas juhtimine, suurem rõhuasetus asenduspindade ja uue lasteaiahoone käivitamine.
 • Loodud lastele ja personalile põhitegevust toetav õpi- ja töökeskkond asenduspindadel (kaasaegsed ja vajalikud töö ja õpivahendid, IT ja robootikaalased koolitused, loodusõpitubade käivitamine.
 • Rakendatud sujuv üleminek lasteaia asenduspindadelt renoveeritud lasteaeda. Korraldatud kõikide rühmade ja inventari tagasi kolimine.
 • Rakendatud operatiivne info edastamine igal tasandil (suurem tähelepanu rühmasisele infovahetusele).
 • Rakendatud personali tasakaalustatud ja individuaalne arendamine ning tunnustamine.
 • Rakendatud ja planeeritud koostöö partneritega, toetades õpitegevusi ja lasteaia arengut.
 • Rakendatud ja planeeritud õppe- ja kasvatustöö ning õppekava täitmine (õppekava analüüs ja parendus valdkondade kaupa.
 • Rakendatud huvigruppide kaasatus juhtimistegevusse (hoolekogu, lapsevanemad, personal, partnerid).

 

Õppeaasta teema: HEADUS ALGAB MINUST!

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID 2021/2022:

 • Lapse erivajaduste varajane märkamine ja toetamine
 • Laps hoolib endast ja kaaslastest, väärtustab keskkondlikku mõtteviisi
 • Laps oskab olla hea sõber ja mängukaaslane
 • Õppe-ja kasvatustegevus on toetatud õuesõpet, avastusõpet, robootikat rakendades (MÕK, õpime igal pool, Liivamäe loodusuurijad, kogukonna kaasamine Hariv aed Vilmsi tänaval).

 

2. JUHTIMINE

Üldeesmärk: Lasteaia visioonist ja missioonist lähtuvalt on koostöös erinevate huvipooltega loodud lastele ja personalile turvaline, kaasaegne õpi- ja töökeskkond, mis võimaldab jätkata õpinguid ning eluga väärikalt toime tulla
Eesmärgid 2021/2022:

Sisehindamissüsteem on rakendatud.

Personal on  motiveeritud ja toetatud uusi rühma meeskondasid ja kolleege, rakendunud tõhus meeskonnatöö,  positiivne õhkkond).

Lasteaed on avatud, innovaatiline nii piirkondlikule kogukonnale kui lastele ja lapsevanematele.

Tegevus täitmine
Rakendatud LA tegevusvaldkondade seire ja analüüs.

Seoses remondi lõpptähtaja edasilükkamisega väga jälgida eelarvet ja kasutada väga vajaduspõhiselt 2021 aastal

2022

2021

Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna ja arenguvõimaluste loomine asenduspindadel. 2022
Lasteaia tegevuse suurem presenteerimine, eripära 2021, 2022
Lasteaia avatus, parima kogemuse jagamine. Iduedu Tugisüsteemi arendamine 2021, 2022
Renoveeritud hoones olevate võimaluste maksimaalne kasutamine 2022

 

3. PERSONALIJUHTIMINE

Üldeesmärk.  Lasteaias töötab kvalifitseeritud, motiveeritud, tasakaalustatult arendatud ja meeskonnatööd väärtustav personal, kes võimaldab lastele võimete ning huvikohast haridust.
Eesmärgid 2021/2022:

Personali  tasakaalustatult arendamine on planeeritud, koolituskava arvestab arengusuundi ja hindamistulemusi.

Tegevus täitmine
Personali hindamine
Muuta analüüside vorme, meeskonna hindamise vorm 2022
Personali arendamine
Tasakaalustatud personali arendamine, koolitused 2022
Mentorlussüsteemi arendamine, parandamine ja rakendamine 2022
Personali enesemotivatsiooni tõstmine läbi positiivse meeskonnatöö 2022
Rohelise Kooli meeskonna tegevuse suunamine uue lipu taotluseks 2022
MÕK vastavalt ped. nõuk otsusele. Uued, innovaatilised lahendused (muinasjutupäev, robootikapäev,  katsetepäev, õueaiandus, aiake toas jne) 2021, 2022

 

4. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS

Üldeesmärk: Õppe- ja kasvatusprotsess toetab last ja õpetajat õpitegevuses.
Eesmärgid 2021/2022:

Lapse erivajaduste varajane märkamine ja toetamine

Laps hoolib endast ja kaaslastest, väärtustab keskkondlikku. loovat mõtteviisi

Õppe-ja kasvatustegevus on toetatud õuesõpet, avastusõpet, robootikat  ja innovaatilisi õppevorme rakendades (MÕK, õpime igal pool, Liivamäe loodusuurijad, kogukonna kaasamine Hariv aed).

Tegevus täitmine
Laste areng
Koolivalmiduskaardi koostamine kooliminevatele lastele 2022
Logopeediline uuring lastele 2022
Lisatähelepanu vajavate laste toetamine 2021, 2022
Rakendatud tugiõpetaja süsteem 2021 2022
Osalemine näitustel ja konkurssidel väljaspool lasteaeda, laste juhendamine 2021, 2022
Õppekava
Õppekava arendustöö:

Partnerite kaasamine õppetöö mitmekesistamisse

2021, 2022

2022

Õppe- ja kasvatustööd ilmestavad innovaatilised tegevused, projektid, üritused (planeerimine, rakendamine rühmades, ürituste kava) 2021, 2022
Õppekorraldus ja meetodid
Õppe- ja kasvatustöö korraldamine lähtuvalt laste vanusest, huvist, arengust: “Kiusamisest vaba lasteaed” metoodika rakendamine

Draamaõppe rakendamine

Avastusõppe elemendid kõikides rühmades

2021, 2022
Rakendatud ELIIS veebikeskkond, lapse registreerimine, koolivalmiduskaardid 2021, 2022
Rakendatud õuesõpet vähemalt 1x nädalas 2021, 2022
Laste tööde näitused 2021, 2022
Laste silmaringi laiendamine: matkad ja väljasõidud 1x kuus

 

5. AVALIK SUHTLEMINE JA PARTNERLUS

Üldeesmärk: Huvigrupid on määratletud ning nad panustavad lasteaia arengusse ja õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamisse.
Eesmärgid 2021/2022:

Rakendatakse lastevanemate nõustamist ja jagatakse parimaid kogemusi õppe- ja kasvatustöö osas.

Toimib koostöö ja partnerlus ning uute koostööplaanide koostamine huvigruppidega.

Tegevus täitmine
Lapsevanemad
Lastevanemate nõustamine läbi parima kogemuse jagamise,

( individuaalne nõustamine tugiõpetaja poolt, tugiisikud )

2021, 2022

 

Põhjendatud ettepanekutega arvestamine parendustegevuses (küsitluste tulemused, arenguvestlused, analüüsid) 2022
Operatiivse info edastamine kõikidele huvigruppidele ELIIS, Koduleht, 2021, 2022
Rahulolu-uuringute läbiviimine 2022
Teised haridusasutused
Koostöökava koostamine 2022 aastaks Rahvusvahelise Kooliga, Unistuse Lasteaiaga 2022
Loodusteaduste innovatsioonikeskuse ettevalmistamine 2022
Muud partnerid
Staabi- ja Sidepataljoniga planeeritud koostöökava üheks aastaks 2022
Logopeedi teenus 2022
Minu Tantsukool, ruumide rent 2022
Valge Maja Hambaravi – lastele hammaste kontroll, loeng hammaste hügieenist 2022
Metsakitse talu (biojäätmete realiseerimine ja lastele loomade vaatlus) 2021, 2022
teatrid (külastusplaan vastavalt asenduspindade plaanile või taasavatud majas 2x kuus) 2022
Roheline kool ürituste ettevalmistus 2022

 

6. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Üldeesmärk: Ressursside juhtimine on sihipärane ja otstarbekas, toetades arengukava eesmärkide täitmist.
Eesmärgid 2021/2022:

Kodulehekülje kaudu operatiivse info edastamine.

Kaasajastatud ja uuendatud on õpi-, töö-  ja kasvukeskkond asenduspindadel ka avatavas renoveeritud hoones.

Tegevus täitmine
Tehnovõrgud
Telia numbri ületooviimine Liivamäe 2021
Konstruktsioonid,  Ruumide korrastus
Lasteaia sujuv üleminek asenduspindadelt tagasi Juhkentali 25 2021
Toitlustamine
 Asenduspindade toitlustajatega koostöö planeerimine 2021
Oma köögi taasavamine 2021
Õpi- ja mängukeskkond
Töö- ja õppevahendite  uuendamine 2021, 2022
Inforessursside juhtimine
Koostöö ja majasisene infosüsteem: koosolekud (vajadusel Zoom keskkonna vahendusel), infotunnid, suhtlus e-posti teel 2021, 2022

 

7. PEDAGOOGILISE NÕUKOGU TÖÖ

TEGEVUS täitmine
lasteaia tegevuskava, eelarve, õppekava

Ühisürituste kava, vastutajate jaotamine.

parendustegevus, koolituste  väljaselgitamine,

rühma tegevuse planeerimine, ajakava. Rühmade õppekasvatustöö korraldus.

september 2021

jaanuar 2022

Rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsid.

Hinnang koostööle vanematega.

Aasta tegevuskava analüüs: I poolasta.

Eelarve analüüs. Tagasiside koolitustelt, koostöö analüüs.

Ürituste plaani analüüs, II poolaasta vastutajad

jaanuar
Tagasiside koolitustelt.

Laste joonistuste näitus.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüs, suvine õppetegevus, õppeaasta   analüüs, parendusettepanekud

mai 2022

 

8. HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

 

KOOSOLEKUD:

NOVEMBER

 1. Eelarve projeki tuvustus
 2. Tegevuskava tutvustus, plaanid
 3. Õppe- ja kasvatustöö korraldus, huvitegevus
 4. Jõulude ettevalmistus
 5. Koostöö lapsevanematega rühmade tasandil

 

JAANUAR               

 1. Poolaasta tegevuse analüüsid
 2. Parendustegevuse planeerimine

 

MAI, JUUNI                                    

 1. Õppeaasta analüüsid (tegevuskava, õppe- ja kasvatustöö)
 2. Küsitluste analüüsid
 3. Lasteaia sünnipäev
 4. Parendustegevused