Tallinna Liivamäe  Lasteaia andmekaitsetingimused

Lae alla nõusolekuavalduse vorm

Tallinna Liivamäe Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusestisikuandmete kaitse seadusestavaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Põhitegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid, mis on vajalikud lasteasutuse tegevuseks, vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Lasteaed töötleb järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

– avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

– lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

– juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

– nõusolek, nõusoleku vorm

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: http://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse Postipoiss avalik moodul.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

 

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale Tallinna Liivamäe Lasteaeda, lähtub asutus kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab lasteaia direktor või teda volitaud isik. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Eeldame, et kandideerijad ja teised protsessis osalejad on huvitatud andma meile tagasisidet värbamisprotsessi kohta anonüümse tagasisideküsimustiku vahendusel, mis aitab meil värbamistegevust parendada ja kliendikesksemaks muuta. Tagasisideküsimustiku koostamisel on lähtutud andmekaitsetingimustest.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid sä ilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Õigus tutvuda enda andmetega

Lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusest on igal isikul õigus saada teada, milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud.
Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud järgmiselt:
-pöörduda lasteaia direktori poole,
-esitada kirjalik taotlus e-posti teel;
-taotleda teabenõude korras isikuandmetega dokumentide väljastamist
-tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal

Lapsevanema õigused

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.
Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu või kui vanem seda ei nõua, näiteks e-keskkonnad.
Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia nimekirjas. Pärast seda andmed kustutatakse. Nõusolekut säilitatakse
2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Turvalisus

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab, koduleht, dokumendiregister.
Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed , keskkonna kasutajad.
Lapsevanemate e-posti aadressid on kättesaadavad lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele.
Laste eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Liivamäe Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on Imbi Pajula, e-posti aadress liivamae@liivamae.edu.ee