Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

Lastepärasus – Õppetegevuste  mängulisus,  laste individuaalsusega arvestamine laste     arengu toetamisel.

Innukus Laste ja personali õhina innustamine ja hoidmine

Integreeritus – Õppe- ja kasvatustöös rakendatud integreeritud tööviis, temaatiline seostatus, läbi avastus- ja õuesõpe.

Väärtused – Positiivne õhkkond, usaldus ja meeskonnatöö.

Avatus –  Uutele ideedele, innovaatilistele lahendustele ja arengule

Koostöö – Laste arengu toetamiseks ja ilmestamiseks tõhus koostöö kõigi huvigruppide ja -partneritega

Arvestav – Hoolimine, märkamine,  sõbralikud ning viisakad suhted täiskasvanute ja laste vahel.

Süsteemsus– Järjepidevus, tulemuste pidev seire ja parendustöö

TraditsioonidLasteaia eripära arendamine ja Eesti kultuuritraditsioonide hoidmine.