Õppe- ja kasvatustegevus

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Lastepärasus – Õppetegevuste mängulisus, laste individuaalsusega arvestamine laste arengu toetamisel.

Innukus Laste ja personali õhina innustamine ja hoidmine.

Integreeritus – Õppe- ja kasvatustegevuses rakendatud integreeritud tööviis, temaatiline seostatus, läbi avastus- ja õuesõpe.

Väärtused – Positiivne õhkkond, usaldus ja meeskonnatöö.

Avatus –  Uutele ideedele, innovaatilistele lahendustele ja arengule

Koostöö – Laste arengu toetamiseks ja ilmestamiseks tõhus koostöö kõigi huvigruppide ja -partneritega

Arvestav – Hoolimine, märkamine,  sõbralikud ning viisakad suhted täiskasvanute ja laste vahel.

Süsteemsus– Järjepidevus, tulemuste pidev seire ja parendustöö

TraditsioonidLasteaia eripära arendamine ja Eesti kultuuritraditsioonide hoidmine.

 

Kasutatavad metoodikad:

  • Steiner metoodika – kasutatakse käelistes tegevustes vabajoonistustes laste poolsete jutukeste fikseerimisega antud joonistuse kohta ja tunnete väljendamiseks värvidega.
  • Montessori metoodika – õppevahendid
  • Käis – kodulähedus, koduloolisus ja loodusõpetus, õue- ja avastusõpe
  • Hea Algus – laste individuaalsed mapid, rühmaruumi liigendamine
  • Draamaõpe – läbi lavastuste käitumisnormide ja väärtuste õppimine

Lapsevanematega koostöö tegemise põhimõtted:
• Toetada kodu lapse kasvatamisel;
• Austada perekonna kasvatuspõhimõtteid ja teha perega lapsest lähtuvalt koostööd lapse arengu ja õppimise soodustamiseks;
• Kaasata vanemaid lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse rikastamisse.

Lasteaia pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Õpetaja teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest. Õpetaja loob lapsevanematele võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes. Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele. Koostöö aluseks on lapsevanema heatahtlik ja usalduslik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse.

Liivamäe Lasteaia õppekava on leitav siit.