Tugisüsteem

Lasteasutus lähtub lapse arengu toetamisel ja õppe- ja kasvatustöö korraldamisel kaasava hariduse põhimõttest.

Tugisüsteem toetab lisatähelepanu vajava lapse arengut ja aitab nii lapsel kui perel saavutada parimaid tulemusi, rakendada parimaid praktikaid lapse arengu toetamiseks.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest rühma keskkonnas.

  • Kui lapsel esinevad pikemaajalisest puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutised raskused, saab ta individuaalset juhendamist õpetaja poolt rühmas.
  • Lisaks individuaalsele abile, mida õpetaja saab rühmatingimustes lapsele pakkuda, toimib meie lasteaias ka tugisüsteem. Süsteem on üles ehitatud õpetajate, lapsevanemate ja teiste spetsialistide koostööle ning võimaldab vajadusel saada lapsel individuaalset tuge lisaks rühmas läbiviidavatele tegevustele.
  • Tugisüsteemi koordinaator, kelleks meie lasteaias on tugiõpetaja, tegeleb lisatähelepanu vajava lapse arengu määratlemisega ning selgitab välja edasised sammud. Vajadusel pöördub täiendava abi saamiseks spetsialistide poole. Tugiõpetajajälgib lapse toimetulekut õpiprotsessis, nõustab õpetajaid, teeb lapsega individuaalset tööd ning analüüsib tugimeetmete rakendamise tulemuslikkust. Kui laps vajab järjepidevat spetsialisti tuge teavitatakse lapsevanemat.
  • Oluline on lapsele võimalikult kiiresti tuge pakkuda, luua arenguks soodsad tingimused, nõustada lapsevanemaid ning vajadusel kaasata spetsialiste, et maksimaalselt lapse arenguprotsessi toetada.
  • Vähemalt üks kord õppeaastas toimub arenguvestlus, kus tehakse kokkuvõte lapse arengust ning lapse edasistest vajadustest, kirjeldatakse võimalikult täpselt lapse arengutaset;  pakutakse perele mõistmist ja tuge (ärakuulamine, julgustamine); arutletakse lapse ja pere vajaduste ning lasteaias pakutavate võimaluste üle. Vajadusel koostavad rühma õpetajad koostöös tugispetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava (IAK).
  • 2022 aasta jaanuarist on lasteaias sobitusrühmad, kus käivad mõned lisatuge vajavad lapsed  koos eakohase arenguga lastega.
  • Psühholoogi tuge on võimalik saada juhtumipõhiselt Hariduse Tugiteenuste Keskuse kaudu. Eesmärgiks on laste arengu toetamine sobiva õpi- ja arengukeskkonna kujundamisel koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega.
  • Spetsialistide tuge saab Rajaleidja ja Tallinna Õppenõustamiskeskusest.