Ülevaatus

Tegevuste planeerimine toimub igaaastaselt poolaastapõhiselt: septembris ja jaanuaris. Tegevuste analüüs detsembris ja juunis.

Keskkonna ülevaatuse aluseks on laste, lapsevanemate ja personali rahuloluküsitlused, arenguvestlused ning rühmade kaupa planeeritud tegevuste analüüsid.

Lapsevanemad on kaasatud, nad osalevad aktiivselt keskkonnahariduse kujundamisel heatahte alusel, edastades oma ideid ja võimalusi.

Igal poolaastal  (september – detsember ja jaanuar – juuni) käsitletakse regulaarselt või traditsiooniliselt:

 1. info teavitamine ja kaasamine – meeskonna siseselt planeeritakse teemad ja tegevused, mida käsitletakse ning vastutajad. Samuti kuidas kaasatakse lapsevanemaid, lapsi ja kogukonda.
 2. Elurikkus ja loodus – planeeritakse, mis teemasid käsitletakse, toetavad üritused, õppekäigud ja osalejad. Metsakitse talu. Kevadised taimekülvid, sibulate ja küüslaukude kasvatamine, linnulaulunädalad. Inkubaator kevadine sisselülitamine, tibude koorumiseks, Tibude kasvamise jälgimine. Ja tibude jaotamine kodudesse (nõudlus olemas). Konnakulleste kudu akvaariumisse panek ja konna arenguprotsessi jälgimine, hiljem konnade loodusesse tagasi suunamine.
 3. Kliimamuutused – planeeritakse vastavalt aastaaegadele ilmavaatluste ja inimtegevusele. Et tekiks vähem toidujäätmeid, lastele pidev selgitusõpe õigete toitumisharjumuste kujunemiseks.
 4. Energia – keskkonna säästva majandamise kava arutamine laste ja personaliga, leida võimalusi säästmiseks. Menüüs toorainete valik niipalju kui võimalik kvaliteetne tooraine. Oma köök. Välisuks varustatud sulguriga, kasutusel säästulambid. Lasteaia hoone soojuspidavus B.
 5. Globaalne kodakondsus – Traditsiooniline koostöö Rahvusvahelise Kooli ja Unistusega lasteaiaga – Erinevad keeled, kultuurid, muusika, kombed. Staabi- ja sidepataljoniga. On olemas kiusamisvaba keskkond ja rühmades on palju erinevatest kultuuridest lapsi.
 6. Tervis ja heaolu – traditsiooniliselt külastavad lapsed hambaravi kabinetti ja laste silmi kontrollib optometristid, laste kõnet kontrollib logopeed, laste vaimset tervist toetab lasteaias töötav tugiõpetaja. Laste sügisene ja kevadine kaalumine ja mõõtmine. Õpetajate hääleaparaadi kontroll nipid hääle hoidmiseks. Mürafoor, CO2 mõõturid rühmades. Oluline tähelepanu laste igapäevase hügieeni harjumustel (õige kätepesu jne). Kaks korda päevas on lasteaias vitamiiniamps (puuvili ja köögivili). Tegevuste vahel on lastele liikumispausid.
 7. Meri ja rannik – igaaastased väljasõidud mere äärde, kalapäevad, liiv ja kivid.
 8. Prügi – Traditsiooniline prügi sorteerimine juba rühma ruumides. Taaskasutus käelistes tegevustes, vaibad, lastevanemate kaasamine, projekt Prügihunt igaaastane külaskäik.
 9. Õueala – kaardistatud rohttaimed, puud, põõsad, lilled. Loodud viljade nurk koos rullilille ja saialilledega. Olemas kompostihunnik, sipelgaelupaigad. Toimuvad regulaarsed õuesõppe nädalad igal aastaaja. Töökasvatus õueala korrastamisel, lillepeenarde rohimisel. Olemas vahendid ja ilmestavad õppevahendid. Lastel on ruumi hoovis joosta, terviserada, koos isadega pimedas orienteerumine taskulambiga.
 10. Transport – Kahjuks ei ole võimalik propageerida oluliselt jalgrattaga liikumist kuna see on tiheda liiklusega üsna ohtlik. Küll käsitletakse turvalist koduteed ja kasutatavaid liikumisvahendeid. Kahjuks ei propageeri ka ühisliiklust, kuna praktika näitab, et rühmad, kus liigeldakse rohkem oma transpordiga, on lapsed tervemad. Rohkem haigestumisi ühistranspordiga tulevates rühmades. Liiklusvaatlused regulaarsed, kuna piirneme tänavaga.
 11. Jäätmed – Biojäätmed taaskasutatakse Metsakitsetalu loomade poolt. Hetkel päevakorral jäätmete utiliseerimine konteineriga seoses lasteaia remonti minemisega ja keldrite tühjendamisega.
 12. Vesi – vee tarbimist jälgitakse regulaarselt rühmasiseselt. Rühmades juuakse kraanivett. Tilkuvaid kraane ei ole. Kraanidele paigaldatud sifoonid. Veega seonduvad tegevused, õppekäigud veepuhastusjaamas.
valdkond märkus
Info, teavitamine ja kaasamine
Kas kõik õpetajad teavad, et osaleme rohelise kooli programmis Õpetajad teadlikud, arutatud pedagoogilisel nõupidamisel ning moodustatud Rohelise kooli keskkonnatöörühm uus töörühm 2020 (Anu, Ülle, Evelin, Imbi, Liis, Siret, Ingrid, Helys, 5-7 9 last)
Kas majja sisenev külaline (lapsevanem) saab infot, et oleme keskkonnasõbralik 2020 alguses oli näha: Majja sisenedes on teadetetahvlil info keskonnaprojektidest ja Rohelise kooli logo, Keskkonnapõhimõtted olemas koridoris ja rühmades.
Kas lapsevanemad teavad, et meie üheks prioriteediks on keskkonnaharidus ja

keskkonnasõbralik käitumine?

Lapsevanemad on teadlikud, et lasteaed osaleb juba alates 2003 keskkonnaprojektides. Oleme aktiivselt teinud ise ning osalenud keskkonnaprojektides igal aastal erinevad keskkonnaprojektid 2017-21 asjade taaskasutus, 2018-20 mereprojekt ja kalad, 2019-21 inkubaator ja tibud ja konnakullesed, 2018-21 aiaprojektid
Kas lastevanematel on võimalik osaleda keskkonnahariduse kujundamisel? Lapsevanemad on kaasatud väljasõitudesse ja külastustele, näitustele jne. Lapsevanemad on sponsoreerinud transpordiga.
Kas lapsed on mõistnud, et väärtustame keskkonnahoidu? Lapsed on teadlikud keskkonna väärtustamisest ning kokkuhoiust, kuna antud teemad läbivad regulaarselt õppekava teemasid.
Kas haridusasutuse kodulehel on info, et osaleme rohelise kooli programmis? Lasteaia kodulehel on olemas teave keskkonnaprojektide ja Rohelise Kooli programmi kohta. Rohelise Kool on eraldi lingina, kus on nähtav töörühm, protokollid, ülevaatus, põhimõtted ja keskkonna tegevuskava.
Kas meie allhankijad, sh toitlustaja, ja tarnijad teavad, et vajame keskkonnasõbralikult

toodetud materjale ja vahendeid?

Allhankijatelt tellime keskkonnasõbralikke tooteid ja materjale. Lasteaial on oma köök, kuhu tellitakse kvaliteetne toormaterjal toidu tegemiseks.
Kas meedias või sotsiaalmeedias on ilmunud infot meie keskkonnasõbralikkuse kohta? 2017 tunnustati lasteaeda koostööprojektiga lasteaed ja talu koostöö. Keskkonnakäpp 2018. Haridusameti kodulehel on pidevalt info lasteaias toimuva kohta. 100 meetrit harivat aeda alates 2018 – 21
Elurikkus, loodus ja õueala
Kas on tehtud nimekiri, millistest liikidest on meie maja toalilled  Majasiseste lillede nimekiri koostamisel 2019

2017, 2018, 2020 tehtud õuetaimede nimistu.

Kui tihti õpivad lapsed erinevaid taime-, seene- ja loomaliike tundma? Õppekava järgselt toimub taimede, loomade seente tundmaõppimine ja eripäradega tutvumine igal aastaajal.
Kas oleme uurinud, kui palju Eesti taime-, seene- ja loomaliike lapsed tunnevad? Oleme uurinud, kas lapsed tunnevad õuealal kasvavaid taime ja puuliike. Õppekavas sellealane valdkond, arvestades laste vanust
Kas on tehtud nimekiri ja skeem õueala puu- ja põõsaliikidest Õueplaan on koostatud, puude kohta on kaustad ja õuesõppevahendid ning materjalid, samuti on kaardistatud õuealal kasvavad lilled ja rohttaimed, nende tutvustamiseks on koostatud mängud.
Kas teame, millised putukad, linnud ja teised loomad elavad õuealal või külastavad seda Õuesõppe käigus leitud sipelgate elupaigad, vaadeldud keldrikakandite kodusid. Lindude vaatlemiseks on talvisel ajal rühmades toitmiseks majakesed. Kevadel toimuvad laululindude hääle äratundmise päevad.
Kas oleme teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust (näiteks kompostimine,

putukahotellid, pesakastid, lindude talvine toitmine, kodumaiste puu- ja põõsaliikide istutamine jne)

Kompostikast on lasteaias olemas. Igal rühmal on oma lillekast, kuhu lapsed istutavad kevadel seemneid ning jälgivad nende kasvu, hoolitsedes taimede kastmise eest. Samuti oleme rikastanud õueala puude ja põõsastega, mida hoovis veel ei ole. alustatud aia marjapõõsaste nurgakesega. Loodud viljade nurgake, koos saialille, lina ja rukkilillega
Kas õuealal on lindudele pesakaste ja toidumajakesi, putukahotelle? Õuealal on lindudele pesakaste ja igal rühmal toidumajake.

Putukahotelle otseselt ei ole, kuid oleme kaitsnud neid kohti, kus sipelgad ja keldrikakandeid esineb.

Kas meil on rajatud aed- ja köögiviljapeenrad, et lapsed näeksid, kuidas toidutaimed kasvavad ja saaksid õppida lihtsamaid aiatöid? Loodud on lillekastidesse köögiviljapeenrad õues. Aiatöödest osalevad lapsed õueala riisumisel ja lume koristamisel, samuti õueala koristamisel, rohimisel.
Kas teie rühmal on oma peenar või toalill, mille eest hoolitseda? Igas rühmas on toalilled, mille eest hoolitsetakse, kevadel kasvatatakse koos sibulaid, muru, erinevaid seemneid.
Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud? Iga nädal on kolmapäev õuesõppimise päev, lisaks õuesõppepäevadele toimuvad väljasõidud.
Kas panete lindude toidumajja toitu? Iga rühm hoolitseb, et nende toidumajas oleks lindudele terve talve toit olemas.
Kas meie lasteaia mänguväljakute ääres on tuulekaitseks hekid? Lasteaia hooviala on enamasti piiratud puutartaga, Juhkentali äärde istutatud hekk.
Kas õuealal on ala, kus muru ei niideta ning lapsed saavad taimi ja putukaid uurida?  Õuealal on pöösaste alused ja üks tükike tagaaias niitmata
Kas õuealal saab palju joosta ja mängida? Õuealal on jäetud jooksmiseks arvestatav ala õueväljaku keskel asuva mäe ümber.
Kliimamuutused
Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid Toidujäätmete osas tehtud kokkulepe Metsakitse taluga, kes regulaarselt viib ära toidujäätmed. Biojäätmete konteinerit lasteaed ei kasuta.
Kas kasutame peenarde väetamisel lämmastikväetiste asemel komposti? Peenardele ja toalilledele pannakse kevadel kompostikastist mulda.
Kas kasvatame ise maitsetaimi (rohelist sibulat jms)? Sibulad kasvavad kevadeti rühmades. Õuekasti istutatakse küüslauk, till ja mõned sibulad.
Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud? Menüüs on iga nädal kas kalasupp või filee.
Kas toidu valmistamisel kasutatakse peamiselt kohalikku  toorainet? Toidu vaämistamiseks kasutatakse kvaliteetset toormaterjali, mida ise tarnijalt tellitakse. Toitu valmistatakse lasteaia köögis.
Energia
Kas teame, kui palju elektrit me kulutame erinevatel kuudel ja aastatel? Lasteaed peab arvestust elektri tarbimise kohta kuude lõikes ja aastati.
Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa? Energia säästmiseks reguleeritakse rühmasiseselt elektri kasutamist (tulede kustutamise näol)
Kas meie maja on korralikult soojustatud? Lasteaia hoone soojapidavust on mõõdetud ning see vastab hindele B
Kas välisuks on varustatud sulguriga? Kõik välisuksed on varustatud sulguriga.
Kas tuled on alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole? Tuled kustutatakse alati, kui ruumis kedagi ei ole.
Kas arvutid ja muud seadmed on välja lülitatud kui neid ei kasutata, mitte ooterežiimile jäetud? Kõik arvutid ja seadmed lülitatakse koheselt välja kui neid ei kasutata.
Kas valge päevaga on lambid kustutatud? Valge päevaga lasteaias, kui ei toimu selliseid laste tegevusi, kus valgus on vajalik, toas  tuled ei põle.
Kas rühmaruumis on parajalt soe? Rühmaruumid on soojad.
Kas lülitad mänguasja patarei kohe välja kui sa sellega enam ei mängi? Lasteaias ei ole kasutusel patareidega mänguasju.
Globaalne kodakondsus
Kas kasutame õppetöös teiste maade muinasjutte? Koostöö Rahvusvahelise Kooli ja Unistuse Lasteaiaga. Õppetöös kasutatakse erinevate rahvaste muinasjutte
Kas tutvustame õppetöös teiste maade muusikat? Õppetöös tutvustatakse teiste maade muusikat
Kas tutvustame teiste maade kombeid? Õppetöös tutvustatakse teiste maade kombeid
Kas tutvustame teiste maade toitu? Rühmiti tutvustatakse teiste maade toite
Kas tutvustame süsteemselt Eesti tähtpäevi , toitu, muinasjutte, muusikat, kodukohta? Kodulugu on lasteaia õppekavas kesksel kohal. Seega kõik mis puudutab traditsioone, rahvusliku eripära kombeid sööke jne, on õppekava osa.
Kas rõhutame kasvatuses, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära

või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?

Kõlbelise kasvatuse all kajastub antud teema ning sellel teemal on lastega vestlused ja tegevused.
Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna? Lasteaias kasutatakse kiusamisest vaba metoodika elemente, kuna antud teema on lahti kirjutatud kõlbelise kasvatuse all. Kiusamisvaba materjal on rühmades kasutusel.
Tervis ja heaolu
Kas oleme loonud lastele päevakava, mille jooksul nad saavad palju liikuda? Laste päevakava vastab tervisekaitse nõuetele. Lastel on võimalik iga päev õues mängida ning lisaks pakub lasteaed huviringidena liikumistegevusi.
Kas lapsed oskavad õigesti käsi pesta ja teevad seda? Igapäevaselt juhendatakse vajadusel lapsi käte pesemisel, kuivatamisel. Käsi pestakse kindlasti enne sööki, peale õiuest tulekut ja tegevuste vahel, kui selleks on vajadus.
Kas lastele meeldib lasteaias olla? 5 aasta küsitlused näitavad, et lastel meeldib lasteaias käia
Kas oleme teinud midagi, et lapsed eelistaksid süüa tervislikke toite? Lasteaia menüüd on mitmekesistatud, kasutatakse tervislikke ja värskeid ning ökoloogiliselt puhtaid  toiduaineid. Toite valmistatakse lasteaias köögis kohapeal.
Kas sööd tihti salateid, puuvilja ja muud tervislikku? Lapsed saavad iga päev hommikul ja õhtul nii puuvilja kui juurvilja
Kas lastel on võimalik iga päev õues mängida ja õppida? Lapsed käivad iga päev õues, kolmapäeviti on lasteaias õuesõppe päev.
Kas toas toimuvate tegevuste ajal on liikumispausid? Laste õppetegevuste vahel on liikumispausid.
Kas haigestunud lapse saab paigutada teistest eraldi? Haigestunud lapsed saab lasteaias paigutada eraldi, kuid hea tava kohaselt tulevad lapsevanemad lastele operatiivselt järele.
Kas soovitame magusate jookide asemel vett juua? Lastel on rühmas võimalik juua vett.
Kui sul on mure, siis kas saad sellest kellelegi lasteaias rääkida? Murede ja probleemide korral rühmas või mujal pöördutakse esmalt õpetaja, õpetaja abi või juhtkonna poole
Meri ja rannik
Kas õppetöös on mere ja rannikuga seotud teemasid ja aktiivtegevusi? Õppekava sisaldab mere ja rannikuga seotud teemasi
Kas teete õppekäike mere äärde ning seal temaatilisi vaatlusi ja mänge? võimalusel tehakse väljasõite mere äärda. Kindlasti tehakse rühmiti mereteemalisi mäbnge ja vaatlusi.
Kas kasutame koristamisel ja nõude pesemisel loodussäästlikke puhastusvahendeid? Lasteaed kasutab puhastusvahenditena loodussäästlikke ja tervisekaitse poolt lubatud puhastusvahendeid.
Kas viime aegunud ravimid tagasi apteeki? Lasteaial ei teki selliseid jääke.
Kas räägime lastele ja lapsevanematele veelindude toitmise kahjulikkusest? Antud teema kajasutb õppekavas, veelindude osas.
Prügi ja jäätmed
Kas kogume biojäätmeid muust prügist eraldi?  Biojäätmed kogutakse muust prügist eraldi
Kas kogume paberit ja pappi muust prügist eraldi? Paberi ja papi jaoks on erladi prügikonteiner
Kas kogume pakendeid muust prügist eraldi? Pakendeid ei koguta eraldi, võimalikult palju taaskasutatakse laste käelistes tegevustes.
Kas kogume pandipakendeid? Lasteaias  ei teki pandipakendeid
Kas selgitame lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab? Õppekava sisaldab antud teemat ja seda viiakse läbi kõikides rühmades, vastavalt lapste vanusele.
Kas rühmaruumis ja õuealal on prahti? Õueala turvalisust ja esteetilise välimuse eest vastutab aednik.
Kas prügikaste on majas ja õuealal piisavalt? Prügikaste on igas rühmas, konteinerid asuvad õuealal
Kas prügikastid on sobivates kohtades? Prügikastid on sobivates ja hea ligipääsuga kohtades.
Kas oleme töötajate ja lastega arutanud, kuidas tekiks vähem prügi? Lasteaial on koostatud kokkuhoiuplaan, mislles kajastub ka prügi tekkimise vähendamine ning taaskasutamine, prüginädalad.
Kas teame, kui palju jäätmeid me toodame? Oleme vähendanud jäätmeid ning tänu sellel vähendati ka konteinerite tühjendamise kordade arvu
Transport
Kas olete uurinud, kui palju lapsi tuleb lasteaeda jalgsi, jalgratta (tõukeratta),

ühistranspordi ja autoga?

Talvisel ajal vähem, kuid kevad, suvi, sügis hooajal tuleb arvestatav arv lapsevanemaid jala.
Kas teenindav transport sõidab lastele ohutult? Lasteaial on majandusõu, kus lapsed transpordi toimumise ajal ei liigu.
Kas hommikul on lasteaia ees palju autosid? Lapsevanemad pargivad autod värava taga, mitte lasteaia territooriumile.
Kas soovitate lastevanematel, õpetajatel ja lastel rohkem jala käia? Rühmades soovitatakse lastel rühkem kodus vabal ajal õues viibida ning jala käia. Lasteaed on osalenud sellekohastes projektides „Autovaba päev“
Kas olete teinud kaardistanud sellest, kui kaugel lapsed ja õpetajad lasteaiast elavad ja arutanud, millise transpordiga (või jala) oleks neil kõige parem tulla? Skeem teostamisel, Lotte rühmal tehtud koos isadega, teised rühmad on samuti arutlenud kodutee osas. Liiklusmäng, minu tee kodunt lasteaeda. Kodutee liikluskasvatuse osana õppekavas.
Vesi
Kas majas on tilkuvaid kraane või halvasti töötavaid loputuskaste? Hetkel tilkuvaid veekraane ei ole. Avarii korral, rike koheselt likvideeritakse.
Kas olete uurinud, kas kraanivett kasutatakse säästlikult? Lähtuvalt koostatud kokkuhoiukavale ning kokkuleppele töötajatega, kraanivett tarbitakse säästlikult.
Kas õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust? Õppetöös selgitatakse vee säästmise vajadust.
Kas õppetöös käsitletakse vee ja eluslooduse seoseid? Õppekava sisaldab seoseid vastavalt laste vanusele vee ja eluslooduse.
Kas suvel kogutakse kastmiseks vihmavett? Vihmavett kastmiseks ei koguta, kuna vesi läheb otse trassi
Kas olete vaadelnud ja võrrelnud veekulu erinevatel kuudel ja aastatel? Veekulu on kuude lõikes ja aastati jälgitav.
Kas olete selgitanud, et kraanivett on mõistlikum juua kui pudelivett? Rühmas juuakse kraanivett.
Kas lapsed teavad, kust tuleb kraanivesi ja mis saab kasutatud veest? Vanemad rühmad on käinud ekskursioonil veepuhastusjaamas, seda kuhu vesi läheb räägitakse veega seonduvates tegevustes.