Töötasujuhend

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolev töötasujuhend reguleerib Tallinna Liivamäe Lasteaias töötajate töötasude, lisatasude ja preemiate maksmise korra.
1.2 Töötasujuhend lähtub asutuse eelarves töötajate töötasudeks ettenähtud vahenditest.
1.3 Õpetajate põhipalk määratakse 35 tunni eest nädalas, teistel töötajatel 40 tunni eest nädalas.

2. TÖÖTASU
2.1 Töötaja töötasu lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel.
2.2 Kokkulepitud palgatingimusi muudetakse poolte kokkuleppel, töölepingu tingimuste
muutmisel või töötasu korraldavate seaduste, valitsuse määruste muutmisel,
kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

3. ÕPETAJATE PALGAD
3.1 Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal palk on 15% madalam direktori
palgamäärast
3.2 Direktori töötasu määrab Tallinna Linnavolikogu.
3.3 Pedagoogide töötasu alammäärad kinnitab Tallinna Linnavolikogu määrus Tallinna
Haridusameti hallatavate asutuse töötajate kohta, mille alusel kinnitatakse pedagoogide
töötasud, vastavalt töötaja haridusest, omistatud ametijärgust, vastavusest
kvalifikatsiooninõuetele, töö tulemuslikkusest ja koormust.
3.4 Õpetajate palgad on toodud käesoleva juhendi Lisas 1.

4. HALDUSPERSONALI JA MUUDE SPETSIALISTIDE PALGAD
4.1 Halduspersonali töötasustamise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus töötasu
alammäära kehtestamise osas ja
4.2 Halduspersonali ja muude spetsialistide palgad on toodud Lisas 2.

5 ÕPPEPUHKUSED
5.1 Õppepuhkuse tasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise
töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Õppepuhkuse arvutamise aluseks on
eelneva kuue kuu teenitud töötasu. Õppepuhkuse ei arvestata sisse rahvus- ja
riigipühasid.
5.2 Õppepuhkust antakse töötajale koolitusasutuse teatise alusel kuni 30 kalendripäeva
kalendriaasta jooksul.
5.3 Taseme- ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale
keskmist töötasu TLS § 29 lg 8 alusel kehtestatud korras 20 päeva.
5.4 Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavat õppepuhkust 15 kalendripäeva,
mille eest makstakse TLS §29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär.

6. PUHKUSETASU
6.1 Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu
maksmise tingimiste ja korra alusel. Puhkusetasu sisse ei loeta rahvus- ja riigipühasid.
6.2 Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt järgneva kuu palgapäeval koos
vastava arvestusliku kuu töötasuga. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu kogu
ulatuses enne puhkusele minemist, esitab ta 14 kalendripäeva enne puhkusele asumist
sellekohase avalduse.

8. TÄIENDAVAD TASUD, PREEMIAD
8.1 Täiendavat lisatasu makstakse vastavalt kokkuleppele, täiendavate tööülesannete
täitmise eest, mis makstakse välja koos antud perioodi töötasuga, töötasudeks
ettenähtud vahendite piires.
Lisatasu võib maksta ühekordselt, tähtajaliselt või igakuiselt
• Lisatasu täiendavate tööülesannete eest vastastikusel kokkuleppel. Kokkulepe on vormistatud kirjalikult, kus on märgitud milliste tööülesannete täimise ning millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
• Lisatasu puuduva töötaja tööülesannete täitmise eest, vastavalt kokkuleppele, konkreetselt ära näidates ajaperioodi ja millises ulatuses puuduva töötaja ülesandeid täidetakse.
• Tulemustasu silmapaistvalt tulemuslikuma töö või lasteaia esindamise eest kinnitatakse direktori käskkirjaga (võistlused, projektid, üheselt mõistetavad põhjendused ja määra lisatasu maksmiseks.
• Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamine rahas.
8.2 Preemia maksmine töötajatele tuleb eelnevalt kooskõlastada haldusala ametiasustuse
juhiga
• Preemia maksmise aluseks on sisehindamise tulemused ning saavutatud tulemused nii individuaalselt kui rühma meeskonnaga. Preemia tööalase töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest. (osalemine töörühmades, komisjonides, üritustel, lasteaia esindamine jne.) kalendriaasta eest. Preemia määra kehtestab direktor oma käskkirjaga.
• Preemiat ei maksta katseaja kehtivuse ajal.
• Preemiaid saab määrata töötasudeks ettenähtud vahendite piires
8.3 Asutuse direktorile makstakse eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest töötulemustega seonduvaid preemiaid, mis vormistatakse haridusameti juhataja käskkirjaga.
Lisatasusid makstakse haridusasutuse juhiga peetud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest.

9. KINNIPIDAMINE PALGAST
9.1 Töötaja palgast võib ilma tema nõusolekuta seaduses ette nähtud alusel, korras ja
ulatused kinni pidada seadusega kehtestatud makse, määratud trahve ja muid
seadusega ettenähtud summasid. Lasteaed võib töötaja palgast Töölepingu lõppemisel
kinni pidada väljatöötamata puhkusepäevade eest makstud puhkusetasu.

10 TÖÖTASUSTAMISE JUHENDI MUUTMINE
Töötasustamise juhendit muudetakse vastavalt õigusaktide muutumisele.
10.1 TÖÖTASUSTAMISE JUHENDI LISADE MUUTMINE
Töötasustamise juhendi lisad muutuvad vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse muutumisel, töötasu alammäära osas ja Tallinna Linnavolikogu määruse muutumisel õpetajate ja õpetaja abide töötasu alammäärade osas

LISAD
• LISA 1 Pedagoogide palgad
• LISA 2 Halduspersonali ja muude spetsialistide palgad